DELA
Foto: Joakim Holmström

Union med Finland första steget mot självständighet

Åland behöver växla upp tonen mot Finland och EU. Det är ett av Ålands framtids huvudbudskap. Vid sidan av det talar man sig varm för näringslivet, ensamförsörjare och pensionärer med låga inkomster.

– För oss är självstyrelsen det viktiga. Det är givet, säger Pia Eriksson, partiordförande.
Ålands framtid har insett att självständighet är för mycket att greppa för ålänningarna – och kanske även för motparten Finland – i en tugga.

– Därför backar vi ett steg och för fram att vi vill ha en union med Finland så att vi kan ta över behörigheter i egen takt. Det är grunden, säger Pia Eriksson.

Man behöver också agera mera på hoten mot svenskan, till exempel om det kommer handlingar på finska till Åland. I förhållandet till EU vill man i första hand jobba för vårjakten och kräva att få sälja sälprodukter.

Förutom en ökad självstyrelse fokuserar man på näringslivets utveckling, trygghet för invånarna och mer pengar till ensamförsörjare och fattiga pensionärer, men även på hållbarhet – i första hand en biogasanläggning och cirkulär ekonomi.

Skrota Åda och Mise

Ett sätt att få fart på näringslivet är att effektivera offentlig förvaltning. Man anser att tjänster ska direktupphandlas i större grad och att exempelvis Åda och Mise ska läggas ner.

– Det är mellanhänder som fördyrar och gör det byråkratiskt. Vi kunde minska på det offentliga och öka den privata sektorn. Det pratas om att det är låg arbetslöshet och svårt att få folk, men de som jobbar på Mise och Åda kan jobba någon annanstans och gå över till det privata. Jag tror det skulle bli effektivare.

Ni skriver i valprogrammet att om det saknas expertis för exempelvis upphandlingar så kan man ta in konsulter. Är inte konsulter kända för att ta hutlöst betalt?

– Det måste bli effektivare. Det är inte en helt enkel bit och man måste se mer ingående på det, men jag anser att vi inte ska vara främmande för tanken. Vi behöver minska den offentliga sektorn.

Har du andra exempel?

– Guttorp. Varför ska det odlas fisk i landskapets regi? Det borde vi privatisera.

En del i partiets näringspolitik är målsättningen om att få ner kostnaderna för elen. Man vill sänka priset på elöverföring med 2 procent per år i tio år. Det här ska ske genom en aktiv ägarstyrning.

– Det måste ske via Kraftnät Åland och genom att överföra kapital, säger Brage Eklund.

Hur mycket pengar behövs?

– Det kan jag inte säga. Man har gett ett antal miljoner för att hålla nere priserna. Orsaken är ju Finlandskabeln, säger han.

Sociala frågor

På det sociala området vill Ålands framtid se över hemvårdsstödet.

– Det handlar om att ge fler möjlighet att dela på ledigheten. Än så länge är det främst kvinnor som är hemma, vi tror det generellt är för att män tjänar mer. Ett högre hemvårdsstöd skulle ge fler större chans vara hemma. Man kunde ge en bonus om pappor väljer att vara hemma, säger Pia Eriksson.

Hon kan inte säga vad hemvårdsstödet ligger på i dag.

Vad borde det ligga på?

– Man måste höra sig för och se på de olika delarna, grunddel, syskontillägg och eventuell bonus. Det är för att trygga att barn kan vara hemma längre, för att inte behöva gå på dagis vid 10–11 månaders ålder.

Pensionärer med en inkomst på under 15 000 euro per år borde slippa betala skatt.

– Vi behöver ta hand om dem som byggt upp samhället. Det är ofta kvinnor som varit hemma med barn och familj, säger Pia Eriksson.

Axel Jonsson har tidigare lagt fram förslaget i lagtinget. Då räknade man att det handlar om 418 personer. Om alla de tjänar 15 000 euro per skulle skattebortfallet bli en halv miljon euro, men det blir sannolikt lägre än det.

Tanken är att kommunerna ska ersättas för skattebortfallet genom extrafinansiering via budgeten.

Högre landskapsandelar

Ålands framtid är starkt emot att tvinga ihop kommuner, utan vill se frivilliga lösningar och man är beredd att riva upp alla kommunstrukturlagar. Pia Eriksson ogillar det hon kallar landskapets svälta räv-taktik mot kommunerna. Landskapsandelarna måste höjas.

Hur mycket då?

– Det hänger ihop med klumpsumman. Vad man sätter det på för nivå måste man titta på.

Målet är fyra mandat

Ålands framtid siktar på så många mandat att man är intressant för regeringsförhandlingar.

– Det betyder fyra mandat, men minst tre, säger Pia Eriksson.

I dag har man två mandat.

Hur ser din drömregering ut?

– Jag är inte främmande för en regering med Centern och Obundna. Jag är inte heller främmande för Hållbart initiativ som jag tror kommer gå bra.

Går HI och ÅF ihop?

– Det tror jag. Varför inte? De vill att det ska vara hållbart, det vill vi också. Med utökad självstyrelse kan vi bestämma mera själva.

Finns det någon ni inte kan regera med?

– Det känns som att det är krångligt med ÅLD. I vissa frågor tycker jag att de kan ha bra åsikter, men vi står en bit ifrån varandra i invandringsfrågan.

Var står ni där?

– Vi har sagt att vi är för en restriktiv invandring. De som kommer hit ska vi ta hand om. De ska lära sig språket, det är nyckeln för att komma in i samhället. Vi vill ha kvalitet före kvantitet.


 

Vallöften ur Ålands framtids valprogram:

 • Vill att en parlamentarisk kommitté lyfter Ålands autonomi internationellt i samband med firandet av 100 år av självstyrelse.
 • Vill inleda förhandlingar med Finland om att höja Ålands status från självstyrande landskap till ett eget land i union med Finland.
 • Vill utgå från ursprungsförslaget om en ramlag och att Åland får överta behörighet i egen takt i förhandlingarna om en revision av självstyrelselagen.
 • Vill utöka representationen i EU och Stockholm och på sikt i andra nordiska länder.
 • Vill tillsätta en kommitté för att förenkla skattegränshanteringen.
 • Vill att tjänster upphandlas direkt av företag och inte via mellanhänder som Mise och Åda.
 • Vill införa utmanarrätter för offentlig verksamhet.
 • Vill ha en arbetsgrupp för att minimera byråkrati.
 • Vill sänka elkostnaderna, överföringskostnaden, med 2 procent per år i tio år genom aktiv ägarstyrning i Kraftnät Åland.
 • Vill stöda bygget av biogasanläggning.
 • Vill inför firandet av självstyrelsen 100 år satsa på professionella kulturentreprenörer för att stimulera besöksnäringen.
 • Vill ta fram nytt LBU-program i samarbete med lantbruksorganisationer och premiera aktivt jordbruk.
 • Vill inrätta en byrå med specialister på EU-bidrag.
 • Vill ha stor kampanj för att höja Ålands attraktionskraft som inflyttnings- och etableringsland i samband med 100-årsfirandet.
 • Vill befria pensionärer med inkomst upp till 15 000 euro per år från skatt. Bortfallet för kommunerna ska kompenseras från landskapets budget.
 • Vill ha inkomstprövad gratis tandvård för pensionärer.
 • Vill att kommuner satsar mer på barnomsorg och att landskapsandelarna för barnomsorgen måste höjas.
 • Vill höja barnbidragstillägget för ensamförsörjare från 60 till 100 euro per månad och vill se över storleken på hemvårdsstödet.
 • Vill ha grundlig utredning av barns och ungas psykiska ohälsa och av sexuellt våld mot unga kvinnor för att ta fram en handlingsplan.
 • Vill lagstifta om eget valideringssystem som godkänner svensk lärarexamen.
 • Vill ha obligatoriska, gratis kurser i samhällskunskap och svenska för nyinflyttade.
 • Vill att förvaltningen ska ge samhällsinformation i ett lättläst format.
 • Vill att funktionsnedsatta ska höras i beredning och beslut som berör dem.
 • Vill riva upp alla lagar om kommunreformen.
 • Vill att en arbetsgrupp tar fram ett rättvist, konkret, förutsägbart och transparent system för landskapsandelarna.
 • Vill att en arbetsgrupp tar fram handlingsplan för att skapa hållbara trafiklösningar för skärgården.
 • Vill att all offentlig verksamhet som serverar mat, ska ges förutsättningar att så långt som möjligt servera åländska råvaror.
 • Vill att Åland driver på en ändring av lagstiftning i EU gällande vårjakt om EU-domstolen förbjuder åländsk vårjakt.
 • Vill att Åland sätter press på EU att tillåta försäljning av sälprodukter.
 • Vill ta fram en handlingsplan för att hålla nere örnbeståndet.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centern
Moderaterna
Obunden samling
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ