DELA
Foto: Joakim Holmström

Hållbart och tryggt samhälle målet för S

Hållbara investeringar, en grön omställningsfond och en utvecklad välfärd med bland annat allmän tandvård till flera, det är vad Socialdemokraterna prioriterar.

Partiledaren Camilla Gunell ser möjliga regeringspartners i nuvarande regeringspartier och i Centern – om de slutar titta bakåt.
Camilla Gunell, partiordförande för Socialdemokraterna, beskriver sitt parti som välfärdspartiet, arbetarpartiet och miljöpartiet.

– Vi har den mest ambitiösa miljö- och klimatagendan av alla, säger hon.

Det är utgångspunkten för deras politik och prioriteringarna. Målet för nästa mandatperiod är att förverkliga de reformer man under den här perioden startat. Nina Fellman, kansliminister, nämner nya grundskole- och barnomsorgslagen, ny socialvårdslag och ny äldreomsorgslag.

– Att stifta lagar är bara första steget. Där finns mycket arbete kvar för att ålänningar ska få det lika bra och lika rättssäkert som på andra ställen i landet. Där vill vi vara med.

En del av det är också att arbeta vidare med kommunstrukturen och kommunernas socialtjänst.

– När det gäller kommunreformen så börjar arbetet nu, det sega, svåra arbetet. Det krävs förändringar, tidtabellen behöver ändras och det kanske behövs justeringar för skärgården. Men det kommer hända, det är den enda vettiga helhetslösningen. Alla andra lösningar jag sett så bygger på att man eventuellt ska ha en coach som ska prata med kommunerna och sedan folkomrösta. Det är inte en framkomlig väg till en helhetslösning. Vi vill inte ha en lösning där de svagaste och fattigaste blir utanför, säger Nina Fellman.

Camilla Gunell säger att det framöver behövs en större folklig förankring av kommunreformen, för att rätta till missförstånd.

Vill ha gemensam planering

För att gynna näringslivet behövs gemensam planering av mark, för att få ner kostnader för grundläggande infrastruktur när företag ska etablera sig.

– Även om planeringsmonopolet kan stanna kvar i kommunen så behövs det en övergripande planering på landskapsnivå, en regionplan. Om vi ska bli ett hållbarare samhälle måste vi planera smartare. Vi behöver göra det för näringslivets skull, för att få ner prisbilden, säger Camilla Gunell.

Socialdemokraterna ser också offentlig stimulans som en viktig del för ett framgångsrikt näringsliv. Med det menar de både investeringar i infrastruktur, men också i utbildning och kompetenshöjning.

– Vi ska bygga vår egen välfärd i ökad grad än tidigare. Det betyder att våra företag måste vara fortsatt framgångsrika. Här finns mycket att diskutera, hur man ska hålla tillväxten på Åland positiv samtidigt som vi hanterar de klimatbegränsningar som ställs på en sådan tillväxt, säger Camilla Gunell.

Man vill också ha en grön omställningsfond, som ska starta med ett sjusiffrigt belopp, för att stabilisera landskapets ekonomi i svåra tider och för större klimatsatsningar.

Sociala satsningar

Allmän tandvård är fortfarande ett mål för Socialdemokraterna. Och tanken är att stegvis flytta in tandvården i högkostnadsskyddet för fler grupper.

– Det är av yttersta vikt för människor, fysiskt och psykiskt, så att de kan vara i arbetslivet, säger Henrik Löthman.

Man vill också ha en miniminivå för personal inom äldreomsorgen och bygga ett resurscenter för skolbarn med särskilda behov.

Utöver det vill man i lag trygga insynen i offentligt ägda bolag när man reviderar offentlighetslagstiftningen.

– I staden har vi infört kravet i bolagsordningen och det har vi lyckats med, men det har inte varit utan våndor. Det är en viktig ingrediens att det råder transparens, säger Karl-Johan Fogelström.

Ett annat lagstiftningsmål är att man vill trygga både skolbibliotek och Medis i lag. Man vill också satsa på ett Ålands kulturinstitut där man inkluderar teater och bildkonst i Ålands musikinstitut.

Satsar på cyklar

Socialdemokraterna vill ha en elcykelpremie för få flera att pendla med cykel.

– Om man köper en elcykel av en lokal handlare ska man få högst 25 procent i inköpspremie, eller högst 500 euro, säger Ulf Weman.

Man uppskattar att det skulle kosta 120 000 euro. Partiet ser det också som en hälsoförebyggande åtgärd som ska göras i kombination med en fortsatt utbyggnad av cykelvägar.

Finns ekonomiskt utrymme

Man menar att det finns utrymme i landskapets ekonomi för satsningarna.

– Det här är vad vi vill göra, våra prioriteringar, säger Nina Fellman.

– Vi tror inte på skatteavdraget som en tillväxtfrämjande åtgärd. Vi tror inte den ger de effekter som man kanske förespeglar. Det är miljoner som vi kommer investera i välfärden och i klimatomställningen, säger Camilla Gunell.

Drömregering

Målet i lagtingsvalet är att ta sex mandat. I dag har man fem.

Hur ser din regering ut?

– Min regering vill jobba vidare med vad den här regeringen har etablerat. Vi vill driva reformerna till förverkligande. Vi är beredda att diskutera justeringar, säger hon och nämner kommunreformen som exempel där Socialdemokraterna nu vill justera lagen.

– Men det betyder inte att vi backar från reformen.

Vem ser du att ni kan regera med?

– Jag ser att vi kan regera med nuvarande regeringspartier och Centern. Bara Centern slutar att bara titta bakåt. Det är inte konstruktivt att riva upp, man måste bygga samhället sten för sten, säger Camilla Gunell.


Vallöften ur Socialdemokraternas valprogram:

 • Vill ha en lag om en miniminivå för personal i äldreomsorgen. Utgångspunkten är en personaldimensionering om 0,7 vårdare per klient.
 • Vill ha ett pedagogiskt resurscenter för barn med särskilda behov.
 • Vill ha allmän tandvård.
 • Vill utvärdera hemvårdsstödet i sin nuvarande form och vill ha en avgiftsfri barnomsorg med subjektiv rätt till barnomsorg.
 • Vill höja lönerna inom barn- och övrig omsorg och ha jämställda löner inom offentlig sektor senast 2022.
 • Vill utreda att införa obligatorisk gymnasieutbildning och läroplikt till 17 år, för att få en gymnasieutbildning utan kostnader. Vill ha ett jämlikt stöd för dem som behöver dubbel bosättningsort under gymnasiestudierna.
 • Vill ha en modern funktionsvariationslag och en ny diskrimineringslag. Människor med funktionsvariationer ska ha rätt till individanpassat stöd i vardagen.
 • Vill revidera lagstiftningen om näringsrätt och jordförvärv så att den är rättssäker och lika för alla, samtidigt som den bevarar det svenska språket.
 • Vill satsa på bättre kunskap inom skola, vård och arbetsliv om hbtqia-frågor.
 • Vill garantera insyn i offentligt ägda bolag i den nya offentlighetslagen.
 • Vill förverkliga kommunreformen med fyra kommuner och kommunernas socialtjänst (KST).
 • Vill förstärka arbetarskyddet.
 • Vill skapa ett Ålands kulturinstitut, som inkluderar musikinstitutets verksamhet samt teaterskola.
 • Vill i lag trygga skolbibliotek och Medis.
 • Vill utveckla Kompassen, som är en infopunkt för inflyttade till ett allmänt medborgarinformationskontor.
 • Vill att åtgärder och beslut konsekvensbedöms utgående från hur de påverkar skärgårdsbor. Vill ha reservera plats i ÅHS styrelse för en skärgårdsrepresentant.
 • Vill ha en grön omställningsfond för att stöda övergången till fossilfritt samhälle, forskning, utbildning och investeringar. Vill investera i grön omställning och inte investera i fossil ekonomin.
 • Vill att stödinsatser riktas mot hållbara framtidsbranscher, innovation och forskning.
 • Vill ha övergripande samhällsplanering.
 • Vill ha en avgiftsfri och fossilfri kollektivtrafik.
 • Vill förnya skärgårdstrafiken med att köpa färjor som drivs med el, vätgas eller hybrid och vill övergå till fossilfri drift för linfärjorna.
 • Vill bygga fler cykelvägar.
 • Vill införa en elcykelpremie.
 • Vill ha bredare skyddszoner kring vattentäkter och effektiv kontroll.
 • Vill ha en ny vattenlag. Ingen verksamhet ska få försämra vattenkvaliteten.
 • Vill uppdatera djurskyddslagen.

 

Här hittar du andra partiers valprogram:
Liberalerna
Centern
Moderaterna
Ålands framtid
Obunden samling
Åländsk demokrati
Hållbart initiativ