DELA
Foto: Joakim Holmström

Dessa räknas som samhällsbärande yrkesgrupper

Obs på onsdagsmorgon kom landskapsregeringen med Ålandsanpassade rekommendationer. Här hittar du artikeln om det!

Statsrådet har publicerat en preliminär förteckning över yrkesområden. Barn upp till tredje klass kan alltså undantagsvis få skolundervisning om deras föräldrar ingår i dessa yrkesgrupper. För att minska smittspridning ska barnen ändå om möjligt undervisas hemma.

Mariehamns stad har gjort en svensk översättning på sin hemsida.
Personer som arbetar i för landskapet Åland nödvändiga funktioner

Anställda vid republikens president, parlamentet och regeringen (ministerier)

Personal vid kanslerkontoret och ombudsmannens kontor

Administrativ beredskapspersonal

Tull: Operativ kontroll och brottsförebyggande personal, tullaboratorier

AVI: operativ övervakning och medborgarnas råd

Finansiering, statliga betalningar

Banker och finansieringsinstitut

Nödvändiga statliga rådgivnings- och informationshanteringstjänster

Ansvariga för skatteförvaltning, inkasso, skatteuppbörd och redovisningar

Fängelsetjänst och personal vid brottmålsinstitutet

Räddningstjänst: brandmän, sjukvårdare, räddningspersonal

Gränssäkerhet och räddning: gränsvakter, yträddare, piloter, operatörer

Polis

Säkerhetsmyndigheternas ledningsfunktioner

Alarmcentral

Personal inom försvarsmakten

Förskole- och barnomsorgspersonal

Lärare på alla utbildningsnivåer

Anställda inom församlingar med uppgifter inom krishantering

Ungdomsarbetare

Personalservice för mat, inkl. primärproduktion, livsmedelsindustri och distribution

Personal som säkrar vattenförsörjning

Hantering av översvämningsrisker och övervakning av dammsäkerhet

Traficom

Farledsövervakningsbyrån

Finska meteorologiska institutet

ELY (Traffic Area)

TMF Group (Traffic Management Finland)

YLE och Ålands Radio och TV samt kommersiell huvudmedia

Personal som är viktig för driften av kollektiv- och godstrafik

Posten

Telekommunikationstjänster (telekomoperatörer)

Energiförsörjning, kontrollpersonal för Kraftnät Åland, Mariehamns energi och Elandelslaget

Kärnkrafts- och strålningssäkerhet

Företagsfinansiering

AMS

TUKES verksamhetsområde

Registreringsuppgifter för Patent- och registreringsstyrelsen (PRH)

Försörjningsberedskapscentralen inkl. funktioner avgörande för försörjningstryggheten, t.ex. logistik och kemisk industri

Immigrationspersonal

Kommunala immigranttjänster och allmän rådgivning

Social- och hälsovårdspersonal, inkl. forskning

Livsmedelsaffärer och kiosker

Städtjänster

Apotekspersonal

FPA såväl som socialförsäkringsinstitutioner

Avfallshantering, inkl. drift och behandling av avloppsreningsverk

Övervakning av miljötillstånd, beredskap för skador (ÅMHM)

Personal vid Finlands miljöcentral