DELA
Foto: Niklas Grönholm

Här är landskapets nya rekommendationer för skola och barnomsorg

Statsrådet i Finland har dragit upp riktlinjer om rekommendationer för anordnare av barnomsorg, förundervisning, grundskola samt gymnasie- och yrkesutbildning under undantagstillståndet. Ålands landskapsregering tog i går beslut om anpassning av rekommendationerna till åländska förhållanden.

Rekommendationerna kommer att uppdateras kontinuerligt.

Åtgärder som undantagstillståndet innebär för kommunens utbildningsverksamhet:

 • alla grundskolor i landskapet stängs för närundervisning och övergår till särskilda undervisningsarrangemang från 18.3 -13.4 2020.
 • studierna ska fortgå genom bland annat digitala läromedel, självstudier och olika digitala lärplattformer.
 • undantag gäller för elever i åk 1-3 vars föräldrar arbetar inom för samhället särskilt kritiska branscher.
 • undantag kan göras för barn som erhållit beslut om mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen.
 • undantag kan även göras i individuella fall där skolan bedömer att en elev inte klarar av att följa undervisning i digital form på distans. Individuella lösningar i form av specifika stödåtgärder kan användas såsom t.ex. träffar med speciallärare, fortsatt stödundervisning i svenska.
 • elevvårdstjänster ska kunna erbjudas där det finns behov.
 • elever som inte beviljas närstudier är inte berättigade till en skolmåltid. I enskilda fall kan sociala myndigheter i samarbete med elevvården välja att erbjuda en elev skolmåltid om ett behov konstateras.
 • ambulerande personal fortsätter fungera som vanligt enligt behov inom grundskolans verksamhet.
 • lärarnas arbetsskyldighet förändras inte. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt fortgår som vanlig. Detta innebär exempelvis att arbetsgivaren har rätt att bestämma hur och när lärarna ska finnas på plats i skolan.
 • en förlängning av skolåret är inte aktuellt i nuläget. Om så skulle göras på Åland, krävs en lagändring eftersom skolårets sista dag är 8 juni enligt grundskollagen § 14.

Yrken som räknas som är avgörande för samhällets funktioner

För elever vars vårdnadshavare ingår i yrkesgrupper som ses som kritiska med tanke på samhällets funktion kan närundervisning ordnas i skolan. För att eleven ska beviljas möjlighet att delta i närundervisningen krävs att båda vårdnadshavarna ingår i någon av de kritiska yrkesgrupperna enligt nedanstående förteckning eller att vårdnadshavaren är ensamstående.

Detaljerad lista på samhällsviktiga branscher:

 • Ålands Lagting och beredande tjänstemän.
 • Ålands landskapsregering och beredande tjänstemän.
 • Ålands landskapsregerings underliggande myndigheter och fristående myndigheter.
 • Statliga myndigheter på Åland.
 • Ledande kommunala tjänstemän
 • Banker och finansieringsinstitut
 • Personal inom hälsa- och sjukvården
 • Personal inom socialvården
 • Förskole och barnomsorgspersonal
 • Piloter
 • Lärare
 • Ungdomsarbetare
 • Poliser
 • Närvårdare/hemtjänstpersonal inom äldre- och specialomsorgen.
 • Apotek
 • Sjöbevakning och gränsbevakningen
 • Alarmcentralen
 • Räddningstjänsten
 • Personal inom skärgårdstrafiken
 • Jordbrukare
 • Personalservice för mat, inkl. primärproduktion, livsmedelsindustrin och distribution.
 • Butiker och kiosker som säljer livsmedel.
 • Personal som säkrar vattenförsörjningen.
 • Personal som är viktiga för driften av kollektiv- och godstrafik.
 • Telekommunikationstjänster (telekomoperatörer)
 • Energiförsörjningen, kontrollpersonal för Kraftnät Åland, Mariehamns energi och Elandelslaget.
 • AMS
 • Försörjningsberedskapscentralen inkl. funktioner avgörande för försörjningstryggheten, t.ex. logistik och kemisk industri.
 • Immigrationspersonal
 • Samhällsviktiga funktioner inom IT
 • FPA
 • Avfallshantering, inkl. drift och behandling av avloppsreningsverk.
 • ÅMHM
 • Industrier inom läkemedelsbranschen.
 • Städare och städbolag.
 • Servicestationer
 • Väktare
 • Personal inom kyrkan
 • Public service
 • Ålands trafiken
 • Posten
 • FPA

För elever som beviljas närstudier i skolan gäller följande:

 • undervisningen ska se i gruppsammansättningar färre än 10 elever
 • eleven ska erbjudas en måltid per dag
 • fritids- och eftermiddagsverksamhet erbjuds för de elever som beviljats närstudier och redan är inskriva i verksamheten
 • eleven har rätt till skolskjuts