DELA
Foto: <07_Bildrubrik>ABSOLUTA MINIMIMÅTT. Den offert på en tunnel med en 2,5 meters diameter som Jomala fick av entreprenören underkänns. Stigen bör vara åtminstone 3 meter bred om det skall vara möjligt att cykla. Ett tunnelrör skulle också kräva omfattande dagvattenlösningar.

Solbergstunneln har en prislapp: 732 900 euro

Ett mindre tunnelrör under Lemlandsvägen är inte acceptabelt. Det menar Sweco som nu är klara med sin förstudie av gångtunnelprojektet. Men en ordentlig tunnel kostar: över 700.000 euro.
Då landskapet tidigare i vår gav klartecken för en gång- och cykeltunnel mellan bostadsområdena Kalmarnäs och Solberget i Jomala var det med en lång rad villkor. Ett av dem var att Jomala kommun måste ta fram en förstudie - den blev klar i måndags.

– Utmaningar vid anläggning av tunneln utgörs av att det tillgängliga utrymmet är knappt på Lemlandsvägens bägge sidor samt betydande höjdskillnader på norra och södra sidan om körbanan, skriver företaget Sweco, som har gjort förstudien.

Sweco konstaterar att man måste sänka den befintliga leden på södra sidan med cirka 1,3 meter och markytan på norra sidan med 3 meter för att få fungerande anslutningar till tunneln. Man måste bygga en ny pumpstation för att klara av dagvattnet och man måste gräva bort en del av vallen på norra sidan och ersätta den med något annat.

Slutnotan för hela projektet landar enligt Swecos kalkyler på nästan 733 000 euro.

Parallellt med en gång- och cykeltunnel har också ett mindre och billigare tunnelrör med en diameter på 2,5 meter diskuterats, en så kallad motionsstig under vägen. Det alternativet tror Sweco inte alls på eftersom det är under minimimåtten för en tunnel.

– Dessvärre är ett sådant utförande inte acceptabelt, skriver företaget.

– Risken för kollisioner i tunneln ökar med snävare dimensioner. Två cyklister kan till exempel under inga förhållanden mötas i nämnda tunnelrör.

En rörtunnel ställer också avsevärda krav på dagvattenavlopp för att ytvatten inte skall rinna genom tunneln och, då det är kallare, frysa till is.

Sweco har också tittat på eventuella placeringar och kommit fram till att den bästa är väster om den busshållplats som byggs på norra sidan vid rondellen.

Nu skall politikerna i Jomala ta ställning till hur man skall gå vidare. Landskapet, som är väghållare, har meddelat att man i det här skedet inte har resurser för att förverkliga en tunnel men att man inte har något emot att Jomala axlar ansvaret.