DELA

Anmälan i regeringens namn

Några korta kommentarer med anledning av förvaltningschef Arne Selanders insändare.
I TV-intervjun säger jag uttryckligen att revisionsrapporten har tillkommit som ett resultat av en ”intern beställning” och dessutom på finansutskottets begäran.
I TV-intervjun rekommenderar jag att ett alternativt förfaringssätt skulle ha tillgripits, jämfört med det som förvaltningschefen valde. Jag säger att revisionsrapporten, på förvaltningschefens försorg, först borde ha underkastats en noggrann kartläggning och analys internt, för att därigenom säkerställa att inte oskyldiga latent utpekas som misstänkta för brott. Detta skulle ha varit en typisk sådan ”erforderlig åtgärd” som avses i 9 § i landskapslagen om landskapsregeringen revisionsbyrå och som enligt god förvaltning borde ha vidtagits som en inledande åtgärd innan en eventuell polisanmälan.

Vidare anser jag i intervjun att en typisk följande åtgärd borde ha varit att föredra den på ovan nämnt sätt, internt förädlade slutprodukten inför landskapsregeringen, innefattande förvaltningschefen förslag om hur det aktuell ”åtgärdspaketet” borde hanteras. För även om förvaltningschefen har en rätt och en skyldighet att agera på basen av en nu aktuell revisionsrapport så är det ändå Ålands landskapsregering som formellt anses ha gjort den aktuella brottsanmälan och som också bär det juridiska ansvaret (tillsammans med förvaltningschefen) för de konsekvenser som följer av den gjorda anmälan. Detta följer bland annat av det ostridiga faktum att ”regeringsorganet” och den allmänna förvaltningen, inklusive förvaltningschefen, extern anses agera uteslutande och uttryckligen i Ålands landskapsregerings namn. Med andra ord så ger inte lagstiftningen förvaltningschefen rätt att externt agera i ”eget namn”.

Förvaltningschefen avslutar med att hävda att det väsentliga i denna sak är hur ansvarslöst olika befattningshavare har hanterat skattebetalarnas pengar; ”Det handlar ju om miljonbelopp”. Helt rätt, och det är därför jag i den aktuella TV-intervjun efterlyste att förvaltningschefen skulle ha gjort en mera omsorgsfull beredning av revisionsrapporten, innan han vidtog en åtgärd bestående av en brottsanmälan in blanco, en anmälan som dessutom saknar ett utpekat krav om att de skyldiga skall åläggas att ersätta den ekonomiska skada som de till äventyrs har förorsakat landskapet.
Peter Lindbäck