DELA

Hög kvävehalt vid komposten

Kvävehalten var mycket hög i det vatten som lämnade kompostområdet i Sund Gunnarsby när ÅMHM tog prov för några veckor sedan.

Det konstaterar ÅMHM:s inspektör Magnus Eriksson.
Nya Åland berättade den 24 maj att ÅMHM dagen före fick ett klagomål på grönt och geggigt dikesvatten i Sund. Diket börjar vid Ålandskomposten och första mottagaren av vattnet är det helt övergödda träsket Träsk som genom flera små sjöar och träsk är förbundet med Lumparn.

Den klagande var kompostgrannen Torsten Mattsson som länge varit kritisk till hur myndigheterna hanterat kompostfrågan.

ÅMHM-inspektören Magnus Eriksson tog två prover – ett av det vatten som lämnar trumman intill kompostområdet för att utröna hur mycket kväve och fosfor vattnet innehöll just där och då och ett av dikesvattnet för att få reda på om det innehöll alger och vilka alger det i så fall rörde sig om.

Proverna har nu analyserats av ÅMHM:s laboratorium.

Vattenprovet visar en totalkvävehalt på 10 700 mikrogram per liter vatten och en totalfosforhalt på 244 mikrogram per liter vatten.

– Kvävehalten är mycket hög. Också fosforhalten är förhöjd, konstaterar han.

Han betonar att provet visar kväve- och fosforhalten vid ett tillfälle och på en plats och att det inte går att dra några slutsatser om vad som orsakar värdena.

– Det är först när miljöbyråns provtagning och analys är klar som vi rimligtvis kan få mera kött på benen, säger han.

I det gröna dikesvattnet hittades höga halter av blågrönalgen Woronichinia, fyra av fem plus. Också algen Oscillatoria fanns i riklig mängd, fyra av fem plus. Ytterligare fyra algarter återfanns i något mindre mängd i vattenprovet.