DELA

Förlängt förbud mot stora evenemang

Regeringen fastställde att förbudet mot offentliga tillställningar med över 500 personer bör förlängas åtminstone till den 31 juli.
Det sägs i ett pressmeddelande nu i kväll.

Här är pressmeddelandet i sin helhet:

Regeringen har vid sin överläggning i dag, den 22 april, uppdaterat Finlands coronavirusstrategi för förhindrande av smittspridning efter att ha tagit del av experters bedömningar av coronavirusläget.

Regeringen har fortsättningsvis som mål att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Finland har hittills lyckats väl med att bromsa epidemin. Regeringen bedömer därför att det i Finland är möjligt att stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla begränsningsåtgärder kan dock inte frångås på en gång, eftersom situationen fortfarande är allvarlig.

Finlands hybridstrategi stöder sig förutom på kontrollerad avveckling av restriktioner även på tanken om att testa, spåra, isolera och vårda. Det går ut på att smittspridning förhindras genom omfattande testning, effektiv spårning av identifierade sjukdomsfall och smittkedjor, isolering av personer som insjuknat samt karantän för dem som exponerats.

Som ett led i hybridstrategin fortsätter regeringen bereda ibruktagandet av en mobilapplikation som kan användas i hanteringen av epidemin. Ett villkor för ibruktagandet av en applikation är att modellen baserar sig på frivillighet och respekterar integritetsskyddet.

Den beredningsgrupp som leds av statssekreterare Martti Hetemäki ska före den 1 maj utarbeta en plan för hur begränsningsåtgärder kan avvecklas i rätt tid och för en övergång till nästa fas i bekämpningen av smittspridningen. Regeringens överläggning om detta hålls den 3 maj.

Beredningsgruppen ska lägga fram förslag om småbarnspedagogiken och utbildningen så att beslut om fortsättningen när det gäller begränsningsåtgärderna kan fattas redan före ingången av maj. Då hinner utbildningsanordnarna vid behov förbereda sig på att ordna närundervisning.

Regeringen följer noga hur de beslut som fattats påverkar virusets spridning och är vid behov beredd att vidta nya åtgärder, om situationen så kräver.

Regeringen fastställde att förbudet mot offentliga tillställningar med över 500 personer bör förlängas åtminstone till den 31 juli. Regionförvaltningsverken kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förbjuda offentliga tillställningar för högst en månad åt gången. Läget när det gäller tillställningar som ordnas i slutet av sommaren och i början av hösten bedöms senast i början av juni.