DELA
Foto: Jonas Edsvik

Arbetsplikt för sjukvårdspersonal – Nyland isoleras

Finlands regering har i dag onsdag utfärdat en förordning enligt vilken skyldigheten för personal inom hälso- och sjukvården att utföra arbete kan tillämpas i hela landet med stöd av beredskapslagen.

Yrkesutbildade personer som har fyllt 18 men inte 68 år och som är verksamma inom antingen den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården kan kallas i arbete, sägs i ett pressmeddelande som Statsrådets kommunikationsavdelning sände ut på onsdagskvällen.

Det fortsätter:

”För att de arbetspliktigas ställning och rättigheter ska tryggas ska också bestämmelserna i 14 kap. i beredskapslagen tillämpas. Dessa bestämmelser handlar om arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnandets innehåll, begränsningar i fråga om arbetsförordnanden och omständigheter som ska beaktas när ett arbetsförordnande ges. Dessutom ska de bestämmelser som gäller arbetspliktsförhållande, villkoren i arbetspliktförhållande, arbetsgivarens upplysningsplikt och arbetspliktsregistret tillämpas.”

Förordningen ska nu godkännas av riksdagen innan den träder i kraft.

Riksdagen ”beslutar huruvida befogenheterna enligt statsrådets förordning ska tas i bruk helt eller delvis. Riksdagen kan också upphäva statsrådets förordning. I brådskande fall är det möjligt att ta i bruk befogenheterna omedelbart. Också då ska förordningen omedelbart överlämnas till riksdagen för behandling.” sägs vidare i pressmeddelandet där det anges att förordningen ska träda i kraft redan torsdag 26 mars och gälla till den 13 april.

Nyland isoleras

Samtidigt har regeringen beslutat begränsa trafiken mellan landskapet Nyland och de övriga landskapen från och med den 27 mars till och med den 19 april.

– Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att minska risken för smitta och bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

Så här sägs i pressmeddelandet:

”När begränsningarna i rörelsefriheten har trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte besöka Nyland. Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna. Godstrafiken hindras inte under den tid som de nya begränsningarna är i kraft. Begränsningarna gäller inte heller möjligheten att röra sig inom Nyland.

Det är dock tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet. Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, såsom tillgodoseendet av barns umgängesrätt eller en nära anhörigs död. Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. För brott mot eller underlåtelse att iaktta begränsningarna kan polisen förelägga böter. På polisens begäran ska man ge en redogörelse om resans orsak eller syfte.”

Den förordningen lämnas också till riksdagen för snabbehandling.