DELA

Ekonomisk återhämtning kräver eftertanke och rättvisa åtgärder

Många människor betalar varje månad för att få en inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet/ permittering. De tillhör en Arbetslöshetskassa.

Regeringen Thörnroos föreslår nu att grunddagpenningen, som man får om man inte har en arbetslöshetsförsäkring, skall fördubblas i tre månader.

Det är ett generöst erbjudande till alla dem som inte varit framsynta och varje månad betalat till sin arbetslöshetskassa för att bli berättigad till en inkomstrelaterad dagpenning vid situationer som den vi är i nu.

För oss som betalar varje månad känns det mycket orättvist. Precis som om jag skulle betala hemförsäkring varje månad och så skulle det visa sig att min granne som saknar försäkring får samma ersättning då stormen dragit fram. Ingen kunde förutse Coronaviruset. De ekonomiska konsekvenserna är i många fall förödande. Att arbetsmarknaden går i konjunkturer är dock allmänt känt.

Arbetslöshetssystemet i Finland är väl beprövat under olika ekonomiska kriser. Men även om man tillhör en A-kassa kan den plötsligt uppkomna ekonomiska situationen ställa till problem för ”hushållens kassaflöde” under den närmaste tiden. Därför föreslår jag att regeringen Thörnroos istället bör se över utkomststödet så att utkomstöd kan beviljas för att trygga ekonomin under en fastställd övergångsperiod även om man är berättigad till dagpenning.

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt (§ 2 lag om utkomststöd)

Den plötsliga ekonomiska nedgången kommer att slå hårt mot kommunernas ekonomi och därför bör regeringen överväga att stöda kommunens socialvård genom extra resurser.

En utökning av utkomststödet måste finansieras av regeringen för att undvika att kommunerna går på knä.

Vidare så påverkar en övergång från lön till bidrag oberoende av om det är fråga om dagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller utkomstöd den personliga inkomstbeskattningen genom att olika avdrag som är kopplade till löneinkomster faller bort t.ex. avdrag för förvärvsinkomsterna. Detta måsta man tänka på för att inte slutresultatet för att hushållens ekonomiska marginaler inte ska minska istället för öka.

För att undvika att hushåll slås ut ekonomiskt och att en kraftigt ökad arbetslöshet inte uppstår föreslår jag att man i kommunerna ser över dagvårds- och eftisavgifterna samt utreder möjligheten att bevilja hushållen en avgiftsfri dagisperiod. För hushåll med kraftigt förändrade inkomster skulle detta kunna har en markant effekt. Också en sådan åtgärd kräver att regeringen stöder kommunerna i finansieringen.

Jag önskar att regeringen Thörnroos tar sig en tankeställare och verkligen funderar över vad man vill uppnå. De plötsliga ekonomiska påfrestningarna kräver att vi använder den offentliga sektorns kraftigt minskade resurser på möjligast effektiva sätt för att underlätta för hushållen och näringslivet att återhämta sig ekonomiskt.

ELIN SUNDBACK
FACKLIGT OMBUD