DELA
Foto: Jonas Edsvik

Våtmark ska rädda Lumparn

En våtmark ska fånga upp och filtrera bort kväve och fosfor för att minska förorening av Lumparn och Östersjön. Det är föreningen Rädda Lumparn som står bakom projektet.
Intill Jomalaviken håller man på att gräva bort mark för att anlägga en 3 000 kvadratmeter stor våtmark som ska fungera som en reningsdamm. Våtmarken, som ritats av konsulten Peter Feuerbach, ska minska övergödningen av Lumparn och Östersjön.

– Avsikten är att hindra näringssalter som fosfor och kväve att rinna ut i Lumparn, säger Carina Aaltonen, viceordförande för Rädda Lumparn.

Ett dikessystem som bildar ett enda stort dike, Storängsdiket, rinner ut i Jomalaviken som är en del av Lumparn. Det här diket rinner genom ett 1 415 hektar stort område, 42 procent är jordbruksmark. Den reningsdamm som nu byggs ska rena vattnet och förbättra vattenkvaliteten i Lumparn.

Under vårflödet kommer diket att svämmas över. När vattennivån stiger kommer vattnet att sprida sig över våtmarksområdet genom kanaler som leder in i reningsdammen från diket. På våtmarksområdet renas vattnet genom att kvävets omvandling till gas ökar och fosforpartiklarna kan sedimentera över reningsdammens yta. Det renade vattnet rinner i sin tur ut i Lumparn.

Projektet förväntas bli klart den här sommaren. En likadan reningsdamm finns i Lumparland och har varit i bruk ett år.

Läs mer i fredagens Nya Åland!