DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tingsrätten förbjuder inte Helenius att boxas i Tallinn

Ålands tingsrätt har i dag kl. 15.00 meddelat sitt beslut till det tyska bolaget Sauerland Event GmbH:s ansökan om säkringsåtgärd gentemot boxaren Robert Helenius. Bolaget yrkade att tingsrätten skulle förbjuda Helenius från att boxa i Tallinn 21.3.2015 med hot om ett vite.

Men tingsrätten bifaller inte yrkandet framgår av ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet fortsätter

Bolagets yrkande baserade sig på ett avtal om exklusivt samarbete mellan bolaget och Helenius, vari Helenius förbundit sig att inte utan samtycke tävla i boxningsevenemang som andra än bolaget arrangerat. Avtalsparterna är oense i flera avseende angående avtalsförhållandets giltighet.

Enligt avtalet är det en tysk domstol som är behörig att avgöra meningsskiljaktigheter om själva avtalet, men Ålands tingsrätt är med anledning av Helenius hemort ändå rätt instans för att ansöka om ett tillfälligt förbud med förebyggande syfte.

Tingsrätten bedömde att bolaget framställt goda grunder för att avtalsförhållandet trots Helenius invändningar kunde fastställas som giltigt och fortfarande bindande, men det var mera oklart ifall det skulle ge bolaget rätt till en förbudsdom i Tyskland. Säkringsåtgärden skulle föranleda Helenius betydande olägenhet, medan dess värde för bolaget föreföll vara klart mer principiellt. Tingsrätten ansåg att bolaget inte förmått förete så sannolika grunder för sin rätt att dess intresse skulle berättiga säkringsåtgärdens konsekvenser för Helenius. Det skulle ha varit oskäligt att bifalla ansökan.

Ändring i tingsrättens beslut kan sökas genom besvär hos Åbo hovrätt.