DELA
Foto: Jonas Edsvik

Smakbyns utbyggnadsplaner stöter på patrull

Landskapsregeringens kulturbyrå uppmanar Sunds kommun att arkeologiskt utreda området runt Smakbyn, där paret Björklund vill genomföra en detaljplaneändring för att bygga ut sin verksamhet.

Förslaget till detaljplaneändringen ställdes ut under september och både kultur- och miljöbyrån samt vägnätsbyrån har fått i uppdrag att lämna in sina synpunkter på det till Sunds kommun.

Från kulturbyråns håll är man mest tveksam kring eventuella fornlämningar på området och hur en exploatering skulle påverka dess kulturhistoriska värde. Man har därför i ett tidigare utlåtande önskat att få en utredning om möjligheten att kraftigt minska på byggrätten, men någon sådan har inte lämnats in.

”Om området bebyggs enligt planförslaget kommer det, trots omdisponering av byggnadsrätt, leda en negativ, oåterkallelig påverkan på en stor del av Kastelholms slotts historiskt obebyggda omland, då den tas i anspråk för bebyggelse och andra funktioner”, skriver kulturbyrån i utlåtandet till kommunen.

Man konstaterar också att de arkeologiska utredningar som gjorts tidigare inte har omfattat det aktuella området.

Som Nya Åland har skrivit vill Smakbyns ägare Michael och Jenny Björklund bygga en konsert-, utbildnings-, och evenemangslokal på den södra delen av planområdet. Förra sommaren godkändes Tiina Holmberg som planerare för ändringar i detaljplanen.