DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>ANSVAR Rederierna arbetar ständigt för att skapa en tryggare miljö på sina fartyg. Åldersgräns på kryssningar är ett av sätten. Viking Line har 21 års åldersgräns och Birka Cruisers har 23 års åldersgräns. Johanna Boijer-Svahnström vid Viking Line påpekar även att mängden brott som sker är liten i förhållande till antalet resenärer som reser med fartygen varje år. -Förra året registrerade Stockholmspolisen 11 våldsbrott på våra fartyg. Då hade vi 6,5 miljoner resenärer, säger hon.

Sämre resultat för Viking Line

Ett sämre resultat än i fjol, det räknar styrelsen för Viking Line med enligt den delårsrapport som publiceras idag.

Viking line-koncernens omsättning uppgick till 397,3 miljoner euro under perioden 1 januari – 30 september i år, en minskning med över fem miljoner jämfört med samma period ifjol. Övriga rörelseintäkter var 2 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 14,8 miljoner euro, jämfört med 22,5 miljoner euro i fjol. Finansnettot blev -3,2 miljoner euro, jämfört med -2,9 miljoner euro i fjol.

Koncernens resultat före skatter uppgick till 11,6 miljoner euro, jämfört med 19,7 miljoner i fjol . Resultatet efter skatter var 9,7 miljoner euro, jämfört med 16,2 miljoner euro i fjol.

”Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär ökad press på såväl priser som volymer. Den finska ekonomins utveckling utgör fortsättningsvis en osäkerhetsfaktor. Bunkerpriset har däremot hittills haft en positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer att rörelseresultatet för 2016 kommer att försämras jämfört med rörelseresultatet för 2015.” står det i börsmeddelandet.

Färre passagerare

Under rapportperioden minskade Viking Lines marknadsandel på linjen Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm,på linjen Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, på Helsingfors–Tallinn samt på Rosellas turer. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen. Totalt har koncernen en marknadsandel inom trafikområdet på 33,7 procent, enligt börsmeddelandet.

I mars 2016 sålde Viking Line Park Alandia hotell. ”Vilket medförde en smärre ökning av koncernens övriga rörelseintäkter. Hotellet har utgjort en stödfunktion till fartygsverksamheten och har inte haft en väsentlig inverkan på koncernens omsättning, rörelseresultat eller tillgångar.”

Anna Björkroos

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING        
  2016 2015 2016 2015 2015
MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
OMSÄTTNING 159,3 164,1 397,3 403,1 530,5
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,1 2,0 0,3 0,5
Kostnader
Varor och tjänster 45,6 46,0 115,7 116,2 153,2
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,0 29,6 92,5 88,5 118,1
Avskrivningar och nedskrivningar 7,0 6,7 20,9 20,3 27,7
Övriga rörelsekostnader 50,6 51,7 155,3 155,8 205,5
134,2 134,0 384,4 380,8 504,6
RÖRELSERESULTAT 25,3 30,1 14,8 22,5 26,4
Finansiella intäkter 0,5 0,5 3,8 3,8 5,0
Finansiella kostnader -2,5 -3,2 -7,0 -6,7 -8,2
RESULTAT FÖRE SKATTER 23,2 27,4 11,6 19,7 23,2
Inkomstskatter -4,7 -5,4 -1,9 -3,4 -4,4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,72 2,03 0,90 1,50 1,73
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    
  2016 2015 2016 2015 2015
MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
           
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 22,0 9,7 16,2 18,7
           
Övrigt totalresultat          
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen          
Omräkningsdifferenser -0,4 -0,3 -0,9 0,0 0,5
Placeringar som kan säljas 0,6 -0,2 0,7
-0,4 0,3 -0,9 -0,2 1,2
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 18,2 22,3 8,8 16,0 19,9
KONCERNENS BALANSRÄKNING
MEUR 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 1,7 0,7 0,8
Markområden 0,6 1,1 1,1
Byggnader och konstruktioner 9,4 10,3 10,0
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 2,1 0,8 1,2
Fartyg 313,3 328,6 324,5
Maskiner och inventarier 5,4 6,1 5,5
Placeringar som kan säljas 26,8 25,9 26,8
Fordringar 0,2 0,3 0,2
Långfristiga tillgångar totalt 359,4 373,7 370,0
Kortfristiga tillgångar
Varulager 17,8 17,5 17,2
Inkomstskattefordringar 0,4 0,1 0,5
Kundfordringar och övriga fordringar 44,3 41,0 29,4
Likvida medel 86,1 93,5 110,7
Kortfristiga tillgångar totalt 148,6 152,0 157,8
TILLGÅNGAR TOTALT 508,0 525,7 527,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,7 -0,2 0,7
Omräkningsdifferenser -1,3 -0,9 -0,4
Balanserade vinstmedel 223,1 221,0 223,6
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 224,2 221,8 225,7
Eget kapital totalt 224,2 221,8 225,7
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 34,5 31,4 34,5
Långfristiga räntebärande skulder 154,8 178,2 174,0
Långfristiga skulder totalt 189,3 209,6 208,4
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 19,3 19,3 23,5
Inkomstskatteskulder 1,9 3,1 1,3
Leverantörsskulder och övriga skulder 73,3 71,9 68,9
Kortfristiga skulder totalt 94,5 94,3 93,7
Skulder totalt 283,8 303,9 302,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 508,0 525,7 527,8
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
  2016 2015 2015
MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat 9,7 16,2 18,7
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 20,9 20,3 27,7
  Försäljningsvinster från långfristiga tillgångar -1,5 0,0 0,0
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 1,1 0,0 -0,5
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 3,9 4,4 5,9
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,1 -0,1 -0,1
  Dividendintäkter -2,4 -1,6 -1,6
  Inkomstskatter 1,9 3,4 4,4
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -14,9 -11,7 -0,1
  Förändring av varulager -0,6 -1,4 -1,1
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 5,7 5,9 1,7
Erlagda räntor -4,7 -5,3 -5,4
Erlagda finansiella kostnader -0,5 -0,5 -0,7
Erhållna räntor 0,0 0,0 0,1
Erhållna finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0
Erlagda skatter -1,1 -0,1 -0,3
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN
AFFÄRSVERKSAMHETEN 17,5 29,7 48,7
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -9,9 -6,7 -7,6
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar -3,6 -1,3 -2,4
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar 2,6 0,1 0,1
Erhållna betalningar från långfristiga fordringar 0,2
Erhållna dividender 2,4 1,6 1,6
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -8,5 -6,3 -8,1
FINANSIERING
Ökning av långfristiga skulder 0,2
Amortering av långfristiga skulder -23,5 -23,5 -23,5
Erlagda dividender -10,3 -7,6 -7,6
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -33,6 -31,1 -31,1
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -24,5 -7,6 9,5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 110,7 101,1 101,1
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 86,1 93,5 110,7

 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  
           
  Aktie-   Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
Eget kapital 1.1.2016 1,8 0,7 -0,4 223,6 225,7
Räkenskapsperiodens resultat       9,7 9,7
Omräkningsdifferenser   0,0 -0,9 0,0 -0,9
Räkenskapsperiodens totalresultat 0,0 -0,9 9,7 8,8
Dividendutdelning -10,3 -10,3
Eget kapital 30.9.2016 1,8 0,7 -1,3 223,1 224,2
Eget kapital 1.1.2015 1,8 0,0 -0,8 212,3 213,3
Räkenskapsperiodens resultat       16,2 16,2
Omräkningsdifferenser   0,0 -0,1 0,1 0,0
Omvärdering av placeringar som kan säljas   -0,2     -0,2
Räkenskapsperiodens totalresultat -0,2 -0,1 16,3 16,0
Dividendutdelning -7,6 -7,6
Eget kapital 30.9.2015 1,8 -0,2 -0,9 221,0 221,8

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL
  2016 2016 2016 2015
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4
OMSÄTTNING 159,3 131,1 106,9 127,4
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,2 1,5 0,2
Kostnader
Varor och tjänster 45,6 38,4 31,7 37,0
Kostnader för löner och anställningsförmåner 31,0 31,0 30,5 29,6
Avskrivningar och nedskrivningar 7,0 7,2 6,7 7,3
Övriga rörelsekostnader 50,6 53,6 51,1 49,7
134,2 130,2 120,0 123,7
RÖRELSERESULTAT 25,3 1,1 -11,6 3,9
Finansiella intäkter 0,5 2,8 0,5 1,2
Finansiella kostnader -2,5 -2,4 -2,0 -1,6
RESULTAT FÖRE SKATTER 23,2 1,4 -13,1 3,5
Inkomstskatter -4,7 0,2 2,6 -1,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 1,6 -10,5 2,5
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 18,6 1,6 -10,5 2,5
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,72 0,15 -0,97 0,23
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
PER KVARTAL        
  2016 2016 2016 2015
MEUR Q3 Q2 Q1 Q4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 18,6 1,6 -10,5 2,5
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -0,4 -0,4 -0,1 0,5
Placeringar som kan säljas 0,8
-0,4 -0,4 -0,1 1,4
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 18,2 1,2 -10,6 3,9
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 18,2 1,2 -10,6 3,9

 

SEGMENTUPPGIFTER KONCERNEN    
  2016 2015 2015
RÖRELSESEGMENTEN, MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
Omsättning      
Fartygen 395,1 399,2 525,1
Ofördelat 2,3 4,1 5,6
Rörelsesegmenten totalt 397,4 403,3 530,7
Elimineringar -0,2 -0,2 -0,2
Koncernens omsättning totalt 397,3 403,1 530,5
Rörelseresultat      
Fartygen 49,4 55,5 71,2
Ofördelat -34,6 -32,9 -44,7
Koncernens rörelseresultat totalt 14,8 22,5 26,4

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 publiceras den 16 februari 2017.