DELA

Sämre betalt för mjölken

Ålandsmejeriet sänker avräkningspriset på mjölk till de åländska mjölkgårdarna kraftigt från och med februari.
Sänkningen är i storleksordningen 11-12 % och priset på mjölkråvara uppgår efter sänkningen till ca 35 cent per liter. Även i oktober 2014 gjordes en sänkning av priset på mjölkråvaran, då med ca 5 %, sägs i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet sägs vidare:
Det extremt svaga marknadsläget som har uppstått på framförallt den finska och svenska marknaden till följd av Rysslands importstopp, långvarig lågkonjunktur och nu senast de finska livsmedelskedjornas priskrig, drabbar konkret Ålandsmejeriet och dess mjölkbönder.
Det samma gäller mjölkproducenter överlag i Finland, Sverige och övriga Europa. Mjölkprodukter bjuds ut till priser långt under produktionskostnad.
Ålandsmejeriets exportandel är stor, över 70 % av råvarutillförseln resulterar i produkter för export. På det viset är mejeriet väldigt exponerad för vikande priser på närmarknaderna finska fastlandet och Sverige.
För en medelstor mjölkgård innebär sänkningarna ett intäktsbortfall på ca 30 TEUR/år.
De nu genomförda sänkningarna gör att läget för många mjölkproducenter är kritiskt. Speciellt de som nyligen gjort investeringar är särskilt utsatta.
Även ledande mejerier i Finland har pga. av krisläget aviserat sänkning av råvarupriset till liknande nivå.