DELA

Landskapsregeringen vill kunna senarelägga kommun- och lagtingsval

Förtidsröstning på kvällen – och en möjlighet att senarelägga lagtingsvalet med upp till sex månader vid särskilda händelser.Det är några av de ändringar som landskapsregeringen vill genomföra i den åländska vallagen.

Syftet är att stärka vallagstiftningens krisberedskap, underlätta genomförandet av de allmänna valen samt öka tillgängligheten vid förtidsröstning.

Allmänna förtidsröstningsställen föreslås finnas i varje kommun med kvällsöppet mellan 18-20 under minst en vardag.

Landskapsregeringen vill också att nomineringen av kandidat tidigareläggs med en vecka, dels för ”att främja den samhälleliga debatten inför de allmänna valen” och dels för att underlätta produktionen av kampanjmaterial.

Man vill också inrätta ett landskapsomfattande kandidatregister för att det ska bli lättare att hitta information om kandidater i både lagtings- och kommunalval.

– Studier i bland annat Sverige har visat att det finns ett samband mellan god tillgänglighet till förtidsröstningsställen och ett högt valdeltagande. Förslagen säkerställer att det finns ett allmänt förtidsröstningsställe i varje kommun samt gör det obligatoriskt att ordna kvällsröstning vilket skulle vara mycket positivt för väljarna, skommenterar civilminister Ingrid Zetterman.

Landskapsregeringen föreslår även en bestämmelse som möjliggör ett senareläggande av valet med högst sex månader.

Enligt förslaget skulle lagtinget på förslag av talmannen eller lantrådet, genom beslut med kvalificerad majoritet (2/3 av ledamöterna), kunna senarelägga tidpunkten för val vid exceptionella förhållanden – som pandemier och naturkatastrofer.

– Att stärka den civila krisberedskapen är en viktig del av regeringsprogrammet. Förhoppningsvis behöver den föreslagna bestämmelsen aldrig tillämpas men det är vårt ansvar att säkerställa att den demokratiska processen kan fungera även vid exceptionella förhållanden, säger Ingrid Zetterman.

Förslaget hamnar nu hos lagberedningen och ska på remissrunda innan det tas upp i lagtinget.