DELA
Foto: Jonas Edsvik

Coronapandemin drar ner Viking Lines resultat

Den pågående coronapandemin har en allvarlig påverkan på Viking Line-koncernens verksamhet under första kvartalet.

”Passagerarvolymerna påverkades negativt under februari och sjönk kraftigt under mars 2020. Myndigheternas beslut den 16 mars 2020 att stänga landsgränserna och begränsa passagerartrafiken har lett till att bolagets passagerarrelaterade intäkter så gott som helt upphört.” skriver man i ett pressmeddelande.

 

Koncernens resultaträkning
2020 2019 2019
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
OMSÄTTNING 75,0 95,8 496,4
Övriga rörelseintäkter 1,2 0,1 0,4
Kostnader
Varor och tjänster 20,0 25,7 133,1
Kostnader för löner och anställningsförmåner 27,3 28,2 117,1
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 6,3 24,6
Övriga rörelsekostnader 44,2 49,9 204,6
97,7 110,1 479,4
RÖRELSERESULTAT -21,5 -14,2 17,4
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,5
Finansiella kostnader -1,9 -1,2 -4,3
RESULTAT FÖRE SKATTER -23,4 -15,4 13,6
Inkomstskatter 4,7 3,1 -2,7
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -18,7 -12,3 10,8
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -18,7 -12,3 10,8
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,74 -1,14 1,00
Koncernens rapport över totalresultat
2020 2019 2019
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -18,7 -12,3 10,8
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -1,1 -0,3 -0,3
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat -3,9
Övrigt totalresultat -1,1 -0,3 -4,2
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -19,8 -12,6 6,6
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare -19,8 -12,6 6,6
Koncernens balansräkning
MEUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 3,3 3,2 3,3
Markområden 0,6 0,6 0,6
Byggnader och konstruktioner 7,1 7,6 7,3
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 2,1 2,4 2,2
Fartyg 262,9 277,9 266,0
Maskiner och inventarier 4,0 4,7 3,9
Nyttjanderätter 5,5 6,7 5,2
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad 52,1 46,6 49,5
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat 28,0 32,0 28,1
Långfristiga tillgångar totalt 365,6 381,5 366,0
Kortfristiga tillgångar
Varulager 17,8 17,4 16,9
Inkomstskattefordringar 4,8 3,2 0,4
Kundfordringar och övriga fordringar 33,3 40,1 28,0
Likvida medel 34,2 36,2 62,8
Kortfristiga tillgångar totalt 90,2 96,8 108,1
TILLGÅNGAR TOTALT 455,8 478,4 474,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 1,9 5,8 1,9
Omräkningsdifferenser -3,2 -2,4 -2,5
Balanserade vinstmedel 214,9 212,9 233,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 215,3 218,1 235,1
Eget kapital totalt 215,3 218,1 235,1
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 37,6 37,5 37,7
Räntebärande skulder 92,6 116,0 100,0
Leasingskulder 3,8 4,8 3,6
Långfristiga skulder totalt 133,9 158,3 141,3
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 37,9 23,5 23,5
Leasingskulder 1,7 1,9 1,7
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 2,1
Leverantörsskulder och övriga skulder 66,9 76,5 70,3
Kortfristiga skulder totalt 106,5 102,0 97,6
Skulder totalt 240,4 260,3 238,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 455,8 478,4 474,0
Eget kapital per aktie, euro 19,94 20,19 21,77