DELA

Moderat integrationspolitik ger resultat

Det är med glädje vi i dagarna mottagit Ålands statisk- och utredningsbyrås färska utredning, ”Att leva och bo på som inflyttad på Åland”. Utredningen är den första i sitt slag på Åland. Den pekar tydligt på att den integrationspolitik som förts under moderat ledning har varit framgångsrik.
Hela 97 % av de tillfrågade upplever sig ”trygga” eller ”mycket trygga” på Åland. En överväldigande majoritet av de inflyttade trivs mycket bra på sina jobb. Arbete upplevs av de tillfrågade som den viktigaste faktorn.

Glädjande är att AMS får ett högre betyg än motsvarande myndigheter på finländskt håll. Utredningen ger ett betyg som visar att våra strävanden har varit rätt prioriterade och att arbetet givit resultat. Rapporten pekar dock också på att det finns saker att förbättra, såsom råd och stöd till inflyttade om hur deras erfarenheter och kompetens kommer till rätta genom att starta ett företag.
Flera saker kan vi åtgärda omedelbart, exempelvis innehållet i den svenskundervisning som Medis idag tillhandahåller. Andra kräver en mera omfattande analys och vi kommer därför att lyfta rapportens resultat till regeringsnivå. Vi anser att en god integrationspolitik bygger på tydlighet, tillgång till arbete och kunskaper i svenska språket.

Under vår ledning har regeringen tagit fram en ny åländsk integrationslag samt målmedvetet arbetat för att staten ska tillämpa självstyrelselagen fullt ut och betala kommunernas kostnader för flyktingmottagning. Vi har framgångsrikt genomdrivit två ändringar av finsk lag, som nu gör det möjligt att ta emot flyktingar till de kommuner som så önskar och anser sig ha den möjligheten. Omkostnaderna betalas nu av staten, vilket stämmer med behörighetsfördelningen i självstyrelselagen.
Värt att nämnas är också att frågan om inflyttades villkor och möjligheter till arbete, har lyfts på olika nivåer runt om på Åland vilket har bidragit till en mer nyanserad och framåtsyftande debatt.
Avslutningsvis välkomnar vi en flyktingmottagning under 2015. Att Mariehamn är på gång med att ta emot första gruppen flyktingar är bra.

Rutiner och strukturer för mottagandet av flyktingar är nya för många kommuner som visat intresse vilket gör att regelbundna utvärderingar är viktiga för att nya grupper flyktingar skall kunna tas emot på bästa möjliga sätt.
I en allt mer osäker omvärld ska vi visa varandra medmänsklighet och humanistisk solidaritet. Målet för vår politik måste vara att skapa de bästa möjliga förutsättningar att inkluderas i vårt samhälle samtidigt som de som ansvarar för flyktingmottagandet skall känna sig säkra i sin roll.
Vi önskar att Åland skall upplevas som ett tillgängligt och välkomnande samhälle.
Gun-Mari Lindholm
Wille Walve
Johan Ehn
Fredrik Karlström
Roger Jansson
Annette Holmberg-Jansson
John Hilander
Petri Carlsson
Mika Nordberg
Åke Mattsson
Danne Sundman