DELA

Heder åt de som vågar och orkar kämpa

Styrelsen för Tehys fackavdelning på Åland r.f. ger sitt fulla stöd för Tehys och SuPers arbetsstrid på fastlandet. Lönenivån inom vårdbranschen är för låg för att behålla nuvarande personal eller rekrytera nya medarbetare. Ständig brist på utbildad och kompetent personal har lett till en ond spiral där nya studeranden inte lockas till branschen samtidigt som pensioneringar och andra avgångar är på hög nivå.

Arbetsstriden riktar sig mot det kommunala sote-avtalet som tillämpas på fastlandet sedan i fjol. Sote-avtalet reglerar social- och hälsovårdspersonalens anställningsvillkor på den offentliga sektorn. På Åland tillämpas andra kollektivavtal för Tehys medlemmar. Därför är den åländska fackavdelningen inte med. Vi följer noga med avtalsuppgörelsen på fastlandet som också kommer att ha en inverkan på de åländska kollektivavtalsförhandlingarna.

Enligt den nyaste arbetsmarknadsbarometern från arbets- och näringsministeriet (tem.fi/ammattibarometri) som publicerades i början av april finns alla topp fem-yrkesområden med arbetskraftsbrist inom social- och hälsovården. Det är just nu mest brist på närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. Ständig underbemanning leder till sjukskrivningar, personalflykt och är en patientsäkerhetsrisk.

För att återställa vården till ett meningsfullt och lockande yrkesområde föreslår Tehy och Super ett löneutvecklingsprogram. Om lönerna höjs i fem år med 3,6 procent utöver den löneutveckling som sker i andra branscher stiger lönerna så småningom till en konkurrenskraftig nivå.

Det har kommit till vår kännedom att diskussioner förts om att vård som normalt ges i Åbo kunde skötas av ÅHS under tiden som arbetsstridigheter pågår. Tehy är starkt kritisk mot att strejkbelagt arbete skulle flyttas hit och påminner om att också den åländska offentliga sektorn befinner sig i ett avtalslöst tillstånd. Ju fler strejkbrytande åtgärder enskilda arbetsgivare försöker ta till, desto längre kommer arbetsstriden att pågå i Finland.

Vårdpersonalen gick i strejk i sex sjukvårdsdistrikt under två veckor före påsken. Det beviljades skyddsarbete för att förhindra att fara för liv eller hälsa uppstår på grund av arbetskonflikten. Trots det började social- och hälsovårdsministeriet förbereda en lag om ”säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården”. Tyvärr bryr lagstiftaren sig inte om patientsäkerheten riskeras av andra skäl. Lagen har endast som mål att tvinga strejkande till arbete och därmed bryta deras rätt att strejka. Därför kallar facken lagen för tvångsarbetslag. Just nu förbereder Tehy och Super kollektiva uppsägningar för att få fart på förhandlingarna och som motåtgärd till tvångsarbetslagen.

Nästan ingen uppmärksamhet har riktats till att bemanningen på otaliga vårdinrättningar varit kritiskt låg redan före arbetsstriden. Många vårdavdelningar kommer att vara stängda under sommaren på grund av brist på vikarier. Någonting är fundamentalt fel om tillräcklig vård endast kan ges om personalen, med kort varsel, ständigt måste ställa upp på övertidsarbete och skiftesbyten.

En tvångslag skulle inte lösa några problem. Det är också tveksamt om en dylik lag skulle vara förenlig med internationella ILO-konventioner om arbetskraftens rätt att organisera sig och kämpa för sina rättigheter.

STYRELSEN FÖR TEHYS FACKAVDELNING PÅ ÅLAND R.F.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp