DELA

Gymnasieexamen ersätter SoS

På insändarplats efterfrågas på vilket sätt rektor Lasse Selander försvarar att samhälleliga- och sociala linjen vid Yrkesskolan skall fortsätta efter att den nya gymnasielagen trätt i kraft. Frågeställaren undrar också om det bara är tidigare rektorer som försvarar den.

Det finns behov av att reda ut ett missförstånd. I det förslag till gymnasielag som just nu behandlas har vi vinnlagt oss om att den sociala linjen skall kunna fortsätta. Men den sociala linjen är den enda utbildningen idag, förutom examen från Ålands lyceum, som inte leder till ett yrke. Således förväntas man efter avslutade studier söka vidare. Det är viktigt att trygga möjligheterna för dem som väljer att studerara vid sociala linjen att de också fortsättningsvis skall vara konkurrenskraftiga när de söker till högskolor. Omvärlden förändras och då behöver vi följa med och i vissa fall anpassa oss efter den.
Med det nya intagningssystem som nu tas i bruk i Sverige bedömer vi att de studerande vid sociala linjen har fått en försämrad position. Därför vill vi utveckla utbildningen i lagförslaget. Vi föreslår vi att den skall fortsätta antigen som en linje som ger yrkesbehörighet eller som en studieförberedande utbildning med social inriktning. Vilken väg vi skall välja hoppas vi att remissvaren som nu har kommit in skall ge svar på.

Från åländsk sida behöver vi också fortsätta diskussionerna med Högskoleverket om hur våra studerandes prestationer skall värderas. Studerande vid våra ykesskolor får idag lägre meritpoäng än studerande från Ålands lyceum. Det behövs en diskussion och utveckling av läroplanernas innehåll. Oavsett vilken form sociala linjen har i framtiden så kommer vi att behöva jämföra vår utbildning med den svenska gymnasieskolans sociala utbildnings läroplaner. Allt för att på så sätt ge våra studerande de bästa möjligheterna för framtiden.
I det tidigare förslaget till gymnasielag (Fr 13/2006-2007) som byggde på ett kommittearbete lett av dåvarande utbildningsminister Camilla Gunell och där bland andra tidigare rektorn Sture Skogberg var aktiv medlem kan man läsa: ”Den tidigare utbildningsformen studieförberedande utbildning med yrkesprofil utgår, men dess särart garanteras genom att de studerande oberoende av inriktning ges möjligheter att avlägga flera examina.”
Man kan således utläsa att den sociala linje som finns i dag slopades eftersom man ansåg att möjligheten att avlägga studentexamen som yrkesstuderande skulle kompensera den.
Britt Lundberg
utbildningsminister