DELA

Demensvården idag och i framtiden

Demensföreningen frågar om framtidens demensvård. I gällande regeringsprogram står; ”ett kunskaps- och demenscentrum inrättas”. Ministern menar att detta är en kommunal angelägenhet som landskapsregeringen endast styr via lagstiftning och tillsyn. Partierna är ense om att institutionsvården bör flyttas till ÅHS, hur det påverkar äldreomsorgen är oklart. De flesta kommuner sköter personer med demenssjukdom inom den vanliga äldreomsorgen, ibland på demensavdelningar.

Ansvarsfrågan för hela äldreomsorgen behöver diskuteras. Alla vinner när resurser och kompetens samlas på ett ställe och inte splittras på flera aktörer, och all personal inom äldreomsorgen behöver kunskaper i demensproblematik. Vi skulle gärna se att demensvården för hela Åland sköts tillsammans för optimala samordningsvinster. Men ibland får man sätta kyrkan mitt i byn. Vi har nu en akut platsbrist såväl som personalbrist, och ett förslag på ett äldreomsorgscenter finns att ta ställning till för politikerna i stan.

Oasen har anställt en projektledare för demenscenter, och i Mariehamn ska en vårdare med demenskompetens anställas. Det är ett steg i att utveckla demensvården för stöd och avlastning till närståendevårdare men även demenskoordinator och demensteam behövs samt förebyggande insatser samt boendeplatser. Det behövs ett helhetsgrepp kring allas behov av vård och omsorg, även de med psykogeriatriskt vårdbehov kunde skötas tillsammans för hela Åland. Vi behöver samarbeta för att ta tillvara de resurser som finns.

PERNILLA SÖDERLUND

KATRIN SJÖGREN

LIBERALA KANDIDATER TILL LAGTINGET OCH MARIEHAMNS FULLMÄKTIGE

SARI JOHANSSON

ANN KVARNSTRÖM

LIBERALA KANDIDATER TILL LAGTINGET OCH JOMALA FULLMÄKTIGE