DELA

Dags att åtgärda brister inom offentlig upphandling

Lagtinget behandlar just nu en tilläggsbudget, den så kallade städarbudgeten för år 2009. I den ingår två tilläggsanslag för två stora investeringar. Den ena är kultur- och kongresshuset Alandica och den andra är färjan Skarven.
Alandica har överskridit den ursprungliga kostnadsramen med 1,3 miljoner euro – från 16,5 till 17,8. Vad gäller Skarven så vet vi inte säkert vad slutkostnaden blir eftersom omständigheterna ännu är oklara. Vi vet i alla fall att anbudet på Skarven var 12 miljoner euro. Till dags dato har landskapet lagt ut åtminstone 15 miljoner, dvs en ökning av kostnaderna på 30 procent.

Överskridningarna diskuteras givetvis i lagtinget och många förundrar sig över vad som hänt och vem som bär ansvaret för kostnadsökningarna.
Vi anser att det är dags att vidta åtgärder för att förbättra den ineffektiva offentliga upphandlingen istället för att älta skuldfrågan. Lagtinget måste kräva bättre finansförvaltning och effektivare offentlig upphandling. Detta är särskilt nödvändigt i spartider och betydligt klokare än att permittera folk som behövs på sina arbeten och som behöver sina inkomster. Att ta en halv månadslön från de offentligt anställda är inte att rätt när vi just nu behöver upprätthålla köpkraften i samhället.

Den offentliga upphandlingen grundar sig bara delvis på lag på Åland. Över EU:s s.k. tröskelvärden måste upphandlingen följa lag. Under tröskelvärdena följer man ett regelverk inom landskapet och i kommunerna som i vissa fall finns och vissa fall är obefintligt.
Denna brist i lagstiftningen försvagar konkurrensen och effektiviteten vid upphandling inom offentlig sektor. Rättssäkerheten för leverantörerna vid anbudsgivning under EU:s tröskelvärden är därför mycket svag. Eftersom upphandlingen inte grundar sig på lag kan inte en missnöjd leverantör få sitt ärende prövat i marknadsdomstolen eller i förvaltningsdomstolen om man hänvisar till lagen om offentlig upphandling. Socialdemokraternas förslag är därför att lagen om offentlig upphandling också skulle gälla under EU:s tröskelvärden.

Ålands handelskammare har i en utredning kallad ”Den diffusa upphandlingen” av Magnus Högnäs visat på allvarliga brister inom den offentliga upphandlingen.
Generellt framgår av utredningen att det i många fall saknas kompetens inom offentlig sektor för att upphandla. I vissa fall vet vad man inte vad man ska köpa. Ett av de mest flagranta exemplen är upphandlingen av det s.k. bokningssystemet för skärgårdstrafiken. I andra fall är man inte tillräckligt noggrann och tydlig vilket för med sig att förfrågningsunderlaget är otillräckligt.
Dessutom anser man att anbudstiderna är för korta. Allt detta leder till en, som utredaren säger ”överfokusering” på det billigaste priset med påföljande kostnadsöverskridningar och sämre kvalitet som resultat.

Inom byggbranschen förekommer det, enligt utredningen, en praxis bland vissa leverantörer som medvetet ger ett orealistiskt lågt anbud för att få jobbet. När man fått jobbet försöker man sedan hitta brister i förfrågningsunderlaget för att komma med krav på tilläggskostnader. Så kan det inte vara. Skattebetalarnas pengar skall användas effektivt, leverantörerna skall behandlas lika och fokuseringen på pris måste nyanseras så att det som totalekonomiskt är mest fördelaktigt antas.

Landskapsregeringen bör alltså omgående ta frågan på stort allvar och öka kompetensen inom området samt förbättra lagstiftningen innan alltför mycket skattepengar slösas bort i onödan.

Barbro Sundback (S)
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)