DELA

Center för hemundervisning

Antalet familjer som söker sig till Åland för att få möjlighet att hemundervisa sina barn ökar. Detta är positivt då pedagogiskt mångfald leder till ett starkare samhälle baserat på en bredare kunskaps- och erfarenhetspool.

Samtidigt ställer det krav på ett mer aktivt samarbete för att säkerställa dels alla hemundervisade barns rätt att ta del av samhällets resurser och dels samhällets behov av att säkerställa hemundervisade barns rätt till tillräckligt stöd.

Landskapsandelar fördelas till kommunerna baserat på antalet barn i skolålder som är skrivna i respektive kommun, oberoende av om de är inskrivna i skolan eller inte. De olika kommunerna bestämmer sedan själva hur och om resurser ska fördelas till de barn som hemundervisas. Kvalitén på bemötandet som ges varierar därför kraftigt mellan olika kommuner. I praktiken innebär det att alla hemundervisade barn inte får ta del av dessa resurser som är tänkta att komma barnen till godo för att säkerställa en god utbildning.

Samtidigt har delar av lärarkåren uttryckt en oro inför hur de ska utvärdera och examinera den växande skaran hemundervisade barn. De tycker sig sakna resurser och utbildning i de pedagogiska metoder som hemundervisare använder. Det är inte rimligt att förvänta sig att en lärare är insatt även i den mångfald av pedagogik som används av hemundervisande familjer. Deras fokus bör ligga på barnen som går i skolan och att verka för kvalité i deras utbildning.

Hållbart initiativ vill se en omfördelning av en del av de landskapsandelar som idag går till kommunerna även för de barn som hemundervisas. Vi vill att en del av dessa pengar istället används av landskapet för bildande av ett för alla kommuner gemensamt resurscenter för hemundervisning. Centret blir en plats dit hemundervisande familjer skulle vända sig för uppföljning av de individuella studieplanerna, utveckling och examination.

De pedagoger som anställs av resurscentret skulle fullt ut kunna koncentrera sig på hemundervisning som sin specialitet och kunna bemöta de hemundervisande familjerna utifrån deras särskilda behov. På det sättet säkerställs rätt stöd och rätt uppföljning. Vi vill avlasta skolorna och därmed höja kvalitén både för barn som genomför läroplikten genom hemundervisning och i kommunens grundskola.

HÅLLBART INITIATIVS UTBILDNINGSUTSKOTT

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp