DELA
Foto: Jonas Edsvik

HD om studiestödslag: Vaga formuleringar om känsliga uppgifter

Högsta domstolen har granskat den åländska studiestödslagen och godkänner den förutom en del om hur man ska hantera känsliga personuppgifter.

Syftet med den nya landskapslagen om studiestöd är att höja inkomstgränserna för rätt till studiestöd och bostadsstöd, justera vissa studiepenningsbelopp, ändra bestämmelserna om vuxenstudiestöd samt indexbinda inkomstgränsen. Landskapslagen ska träda i kraft den första augusti i år. Området hör till Ålands lagsftiftningsbefogenhet, men ska ändå granskas av Högsta domstolen, HD, för att se om någon del överträder Finlands grundlag.

Och det var en punkt i studiestödslagen som HD fäste sig vid. Inom studiestödssystemet behandlas känsliga personuppgifter som gäller till exempel en studerandes behov av olika förmåner. Den här delen knyter an till bestämmelser om skydd för privatlivet och personuppgifter i den finländska grundlagen.

”Grundlagsutskottet har betonat att databaser med känsliga uppgifter medför risker för informationssäkerheten och missbruk av uppgifter. Riskerna kan i sista hand utgöra ett hot mot personers identitet”, skriver Högsta domstolen i sitt beslut.

De konstaterar vidare att kretsen av de myndigheter av vilka Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har rätt att få uppgifter är opreciserad och täcker i princip alla myndigheter.

”Därtill är syftet med att få till studiestödssystemet hörande känsliga uppgifter vagt formulerat och oklart enligt lagrummet och även i ljuset av landskapslagens förarbeten.”

På grund av det här anser domstolen att den paragraf i lagen som härrör sig till just detta utgör en ”behörighetsöverskridning”. HD anser att just den paragrafen ska ”förordas att förfalla” men att lagen i övriga delar faller inom landskapets behörighet och kan träda i kraft.