DELA

100.000 dollar till tunnelutredning

En inledande förstudie gällande fast förbindelse Stockholm-Åland-Helsingfors är igång och  företaget Hyperloop Technologies bidrar med 100 000 dollar, det framgår av den tidsplan som bifogades ansökan om finansiering av tillväxt- och regionplanenämnden i Stockholm.

Föglöbon Otto Hojars nya bolag FS Links är huvudman för för studien och enligt tidsplanen planerar FS Links  en nyemission efter sommaren. Då siktar bolaget också på ”nationell finansiering 2 x 500 K€ för Fas 2 studie”, alltså en miljon euro från Finland och möjligen Åland. I vilket skede markägarfrågan aktualiseras framgår inte.

– Företaget har anlitat fem olika konsultföretag som tittar på olika delar av hela sträckan. Det finns en sjusidig lista med olika detaljer som ska kartläggas – passagerar- och godsmängder, antal invånare, tillväxtsiffror och regionala satsningar med mera, säger Mårten Fröjdö från Företagarföreningen på Åland.

Han berättar att Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm och Aalto-universitetet i Helsingfors hjälper till med datainsamling. Sammantaget ska studien visa om det finns förutsättningar för en fast förbindelse.

Vem bekostar studien?
– Den är privatfinansierad. Det finns ett stort intresse för förbindelsekorridorer på olika håll i världen och man har lyckats attrahera investerare. Förra månaden var man uppe i 100 miljoner dollar.