DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sämre rörelseresultat för Viking Line

Viking Lines rörelseresultat för 2016 minskade med 13 miljoner jämfört med 2015. Resultatet för 2016 blev 13,7 miljoner.

Koncernens omsättning minskade från 530 till 519 miljoner.

Resultatet efter skatter blev 8 miljoner jämfört med 18,7 miljoner föregående år.

Enligt bokslutskommunikén försämrades rörelseresultatet ”huvudsakligen som en följd av uteblivna intäkter i samband med planerade och genomförda fartygsdockningar för modernisering och underhåll av fartyg i kombination med en lägre efterfrågan under senare delen av rapportperioden”.

De passagerarrelaterade intäkterna sjönk med 1,5 procent till 472,6 miljoner som en följd av ett minskat antal passagerare.

Fraktintäkterna minskade med 4,8 procent till 44,3 miljoner (46,5).

Den svenska kronans kursutveckling under året har inverkat negativt på koncernens resultat.

Koncernens bunkerkostnader sjönk som en följd av genomsnittligt lägre bunkerpriser och koncernens optimering av fartygens bunkerförbrukning.

Konkurrensen innebär fortsatt press på priser som volymer, skriver koncernen i kommunikén.

– Den finska ekonomin visar tecken på återhämtning, men huruvida de finska konsumenternas köpkraft förbättras i motsvarande grad utgör en osäkerhetsfaktor. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2016, vilket påverkar koncernens resultat negativt. Däremot har färre planerade docknings- och servicedagar en förväntad positiv effekt på resultatet. Styrelsen bedömer som helhet att rörelseresultatet för 2017 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2016.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,40 euro per aktie utbetalas i dividend.