DELA
Foto: Stefan Öhberg

Polishundar har för små burar

Polisens tjänstehundar behöver större burar och hundförarna får inte lämna hundarna kvar i bilen medan de själva är i polishuset.
Det är innebörden i ett ÅMHM-beslut riktat till polismyndigheten.

ÅMHM tog i slutet av mars emot en anmälan om polisens hundhållning.

Beslutet blev att myndigheten ålägger polisen att se till att hundburarna i polishuset är tillräckligt stora och att hundarna inte vistas i polisens bilar mer än tillfälligt. Burarna ska vara minst 3,5 kvadratmeter för hundar upp till 30 kilo, och minst 4 kvadratmeter för hundar upp till 35 kilo.

Den åländska djurskyddslagen anger inga minimimått för burar för regelbunden förvaring av hundar, bara att utrymmet ska vara tillräckligt. ÅMHM anser att det kravet är uppfyllt om burarna uppfyller kraven i finsk lagstiftning.

Polisens hundverksamhet flyttade nyligen till provisoriska lokaler där hundburarna inte håller minimimåtten. Burarna i det gamla polishuset var dock ännu mindre. Hundarna får dock vänta på större burar ett tag till:

– Åtgärden ska vara utförd senast när det nya polishuset tas i bruk, skriver ÅMHM, som tillägger att hundarna ändå kan röra sig obehindrad i burarna samt ligga i alla naturliga vilopositioner.

– Polishundarna får dessutom daglig motion och allsidig stimulerande träning eller arbete varför myndigheten bedömer det som acceptabelt att hålla hundarna i dessa burar så länge verksamheten inryms i de provisoriska lokalerna, skriver ÅMHM.

Ingen samhällelig nytta

ÅMHM konstaterar vidare att hundarna under patrull och övriga polisinsatser kan förvaras i bilen under långa stunder.

Enligt den åländska djurskyddslagen får djur utsättas för lidande om detta står i proportion till en godtagbar samhällelig nytta. ÅMHM bedömer den samhälleliga nyttan av polisens fältverksamhet med hund som större än det lidandet som hundarna utsätts för i samband med långvarig vistelse i bilens burar, men ser dock ingen samhällelig nytta av att hundarna lämnas i bilen även när hundföraren vistas i polishuset.

Myndigheten gjorde en inspektion den 29 mars och ytterligare en den 12 augusti.