DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mera samarbete för bättre psykiatrivård

ÅHS vision är att forma en fungerande helhet för psykiatripatienternas behov. Det ska vara lätt att få effektiva behandlingar av hög kvalitet och patienterna ska inte bollas mellan olika luckor.
Det här framgår av den psykiatriutredning som ÅHS beställde av i höstas av Fraxinus Consulting med experten Samuli Saarni som ansvarig utredare. ÅHS hade då en längre tid lidit av psykiatribrist och köerna till mottagningen växte.

Utredningen utmynnar i ett antal rekommendationer för att råda bot på de centrala svagheter som utredaren hittat i ÅHS psykiatriorganisation. Ansvarsfördelningen är oklar mellan olika aktörer på Åland och mellan ÅHS kliniker, processerna är onödigt komplicerade med långa väntetider till behandlingar som följd, den lilla enheten gör kompeternsutveckling och specialisering svårt och leder till att urvalet av behandlingar begränsas. Dessutom har ÅHS dragits med bristande ledarskap inom psykatrin i flera år, konstateras i utredningen.

Primärvårdens ansvar

Trots att psykiatrin flyttades till sjukhusområdet 2011 har integrationen inte omsatts i praktisk verksamhet. Vårdkedjorna fungerar inte mellan ÅHS kliniker, service överlappar varandra eller saknas och patienter måste köa trots att resurserna i sig är tillräckliga. Ansvaret för koordinationen av vårdkedjor borde ske inom primärvården som är den första kontakten. Som det är nu kan inte resurserna användas flexibelt mellan olika kliniker och de interna köerna är mycket långa inom psykiatrin.

Den centrala möjligheten är enligt utredaren att bygga en gemensam, kompakt och välfungerande enhet inom ÅHS som tar helhetsansvar för mentalvården. Speciellt viktigt är det att enheten organiserar snabb diagnostik och effektiva psykiatriska behandlingar som är lätta att få. Gränsen mellan primärvård och psykiatri borde slopas eller åtminstone göras osynlig för patienten, rekommenderar utredaren.

Om man bara koncentrerar sig på att förbättra resurser och kunskap på specialsjukvårdssidan kan man knappast förbättra vården som helhet. Därför måste samarbetet med primärvården öka.

En större enhet

Hälsocentralen och psykiatrin borde med andra ord kombineras till en större enhet, en primär- och mentalvårdsklinik. I praktiken skulle det kunna göras så att psykiatrin blir en del av hälsocentralen, alltså primärvården. Sammanslagningen skulle kunna förverkligas i början av nästa år om den planeras tillsammans med personalen, sammanfattar utredaren.

ÅHS-psykiatrin har också styrkor, framhålls i utredningen. Personalen är motiverad och välutbildad, den lilla enheten möjliggör flexibilitet och samarbete och resurserna är som helhet tillräckliga.

ÅHS-styrelsen antecknade utredningsrapporten och de utlåtanden som getts för kännedom på mötet i fredags. I beslutet ingår också att styrelsen önskar att rapporten kompletteras med mera konkreta åtgärder gällande missbrukarvården.