DELA

Viking kommenterar Sjöfartsverkets kritik

Sjöfartsverkets isbrytningsenhet kritiserade i går passagerarrederierna för att gå ut med fartyg trots det extrema isläget. Viking line kommenterar i ett pressmeddelande.
PRESSMEDDELANDE. Med anledning av uttalanden från Ulf Gullne, chef för Sjöfartsverkets isbrytningsenhet, har Viking Line följande kommentar:
Farlederna mellan Sverige och Finland över Ålands hav utgör en livsviktig samhällsfunktion och omfattar inte bara nöjeskryssningar utan de ska även dagligen hantera stora mängder person- och frakttransporter mellan Östersjöländerna.
Sjöfartsverket förbinder sig att hålla farlederna öppna under vintern och att assistera fartyg med isbrytning. Viking Line liksom övriga rederier betalar varje år mångmiljonbelopp i farledsavgifter för att täcka bland annat kostnaderna för Sjöfartsverkets assistans med isbrytning.
Sjöfartsverket har inte tagit kontakt med vare sig Viking Line centralt eller någon av befälhavarna för att informera om isläget eller för att avråda från att gå ut vare sig via radio, telefon eller e-post. Trafikövervakningen VTS har inte heller utfärdat någon trafikvarning för området. När Viking Line under dagen kontaktade Sjöfartsverket ledningscentral har man inte avrått från trafik med hänvisning till isläget.
Samtliga fartyg i Viking Lines flotta har isbrytarkapacitet, Rosella har klass 1A, övriga fartyg har den högsta klassen 1A Super.
– Med tanke på att våra fartyg under större delen av vintern håller farlederna öppna, till gagn för många fartyg, och utan kostnad för skattebetalarna, upplever vi Sjöfartsverkets påhopp som både orättvisa och omotiverade, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line Apb.
Eftersom Viking Line tillsammans med de andra rederier som trafikerar området inte anser sig ha fått Sjöfartsverkets rekommendationer kommer vi att tillsammans med branschorganisationen att uppvakta Sjöfartsverket och isbrytarledningen om att få till stånd ett möte för att säkerställa att kommunikationen mellan parterna blir bättre i framtiden.
Viking line ABP
TD Tony Öhman