DELA

Tjänstefel att inte anmäla

Inte helt rätt, tycker förvaltningschef Arne Selander om landshövdings Peter Lindbäcks analys av Skarven-affären i gårdagens Rakt på i Åland24.
Läs insändaren här.

Med anledning av Åland24:s intervju med landshövdingen Peter Lindbäck om upphandlingen av m/s Skarven vill jag framföra följande kommentarer.

Av intervjun framgår felaktigt att beställningen av granskningen av upphandlingen skulle ha gjorts av lagtinget. Av granskningsrapporten framgår att jag i egenskap av förvaltningschef gav landskapsregeringens revisionsbyrå i uppdrag att granska upphandlingen redan i oktober 2009. Lagtinget började behandla ärendet i samband med landskapsregeringens andra tilläggsbudget för år 2009 först i december 2009.

Av intervjun framgår vidare att det är landskapsregeringens uppgift att efter ett beslut i plenum göra en eventuell polisanmälan. Även denna uppgift är fel.

Av 9 § landskapslagen om landskapsregeringens revisionsbyrå framgår följande:

”Om anmärkning framkommit vid revision skall detta delges förvaltningschefen samt den för området ansvarige medlemmen av landskapsregeringen och avdelningschefen. Om anmärkningen gäller verksamhet utanför landskapsregeringens förvaltning, skall även chefen för verksamhetsenheten delges anmärkningen.
Om brottslig gärning uppdagas eller om starka skäl finns för misstanke om brott, skall detta delges förvaltningschefen för vidtagande av erforderliga åtgärder. Om ett brott inte står under allmänt åtal och dessutom måste anses vara obetydligt, kan förvaltningschefen avstå från att vidta någon åtgärd.”

Av bestämmelsen framgår att
– en polisanmälan är en åtgärd och inte ett beslut
– förvaltningschefen hanterar ärenden som rör misstanke om brott. Det är alltså inte ett ärende som landskapsregeringen hanterar i plenum,
– det åligger förvaltningschefen att vidta åtgärder då starka skäl om misstanke om brott föreligger,
– förvaltningschefen endast beträffande målsägandebrott kan avstå från att vidta åtgärd om brottet anses vara obetydligt,
– förvaltningschefen är skyldig att vidta åtgärder beträffande brott som lyder under allmänt åtal, vilket brott mot tjänsteplikt gör,
– förvaltningschefen riskerar att själv göra sig skyldig till tjänstefel om han/hon inte agerar då tillräckligt starka brottsmisstankar föreligger.

Jag anser sammanfattningsvis att jag har hanterat utredningen om Skarven på ett korrekt sätt och i överensstämmelse med gällande lagar. Det är även mycket beklagligt att debatten efter min anmälan nästa uteslutande har handlat förfarandet med polisanmälan samt om offentlighetsfrågan. Debatten borde i stället handla om hur ansvarslöst olika befattningshavare har hanterat skattebetalarnas pengar. Det handlar ju om miljonbelopp!
Arne Selander
Förvaltningschef