DELA

Stadsdirektören vill undvika skattehöjning

MARIEHAMN. Stadens skatteintäkter ökar inte tillräckligt mycket. Nästa år blir de cirka 0,8 miljoner lägre än planerat.
Men en skattehöjning går att undvika, är stadsdirektören Edgar Vickströms prognos.
Han har lämnat sitt budgetförslag för 2012 till stadsstyrelsen.
Förvaltningarna har hållit sig inom kostnadsramarna och stadsdirektören utgår från att skatteintäkterna ökar med två procent nästa år. Så har den genomsnittliga ökningen varit ända sedan 1998.
De totala skatteintäkterna beräknas bli 49,4 miljoner.
Årsbidraget, det som återstår efter att stadens löpande utgifterna betalats, blir 7,7 miljoner jämfört med 6,3 miljoner i år.
Resultatet för 2012 beräknas bli 1,5 miljoner, en ökning med dryga miljonen jämfört med 2011.


Sätt att spara
En kommunalskattehöjning med 0,5 procent skulle ge staden ett tillskott på cirka en miljon. Men det kan gå att kapa utgifterna så mycket att skatten inte behöver höjas.
Hur det skall gå till är en politisk fråga som fullmäktige får lösa. Men stadsdirektören pekar på flera sparalternativ.
– Använd stadens kontorsutrymmen mera effektivt.
– Sänk servicenivån på områden där staden ger högre service än omgivningen. En översyn av servicenivåerna där man i synnerhet ser på de lagstadgade miniminivåerna görs nästa år.
– Sälj fastigheter som staden inte använder.
– Höj serviceavgifter där staden i dag inte tar ut de högsta möjliga avgifterna. Staden måste minska sina totala kostnader och höja årsbidraget kraftigt för att på sikt kunna behålla servicenivån.
Stadens lånebörda är i dagsläget drygt 20 miljoner euro. Investeringarna i Vikingterminalens utbyggnad och den andra etappen av Trobergshemmet kommer att höja lånebördan till över 30 miljoner netto. Och staden kan tvingas återbetala 7,4 miljoner i skatteintäkter som påfördes Lundqvistrederiernas bolag Alfa och Hildegard i år. Rederierna har överklagat skattemyndigheternas beslut.
Från och med nästa år föreslås att ekonomiska konsekvensbedömningar görs i all ärendeberedning och att förvaltningarna tvingas hålla sig inom de givna kostnadsramarna.
I papperstidningen kan du läsa om budgetförslaget, nämnd för nämnd!

Patrik Dahlblom