DELA

Så skall språket bevakas

Landskapsregeringens språkpolitiska program har nu landat i lagtinget.
En av de viktigaste åtgärderna i programmet är tillsättandet av en språknämnd som ska följa den språkliga utvecklingen inom alla samhällssektorer på Åland.
Nämnden ska arbeta självständigt och och kontinuerligt ge information om Ålands enspråkiga status. Förutom att övervaka att den lagstiftning som berör Ålands språkliga status följs ska språknämnden följa utvecklingen inom bland annat utbildning och handel.
Nämnden ska också klargöra vart enskilda personer kan vända sig om de känner sig språkligt felbehandlade. Varje år ska språknämnden göra en utvärdering av svenska språkets ställning. Nämnden tillsätts efter att lagtinget har behandlat det språkpolitiska programmet.
Genom nämnden ska landskapsregeringen också förbättra informationen om svenskans ställning på Åland. Landskapsregeringen anser att det bland annat är viktigt att informera om om att det vanligen går att få service på sitt modersmål som finskspråkig turist på Åland, men att språket i kontakterna med med finska myndigheter ska ske på svenska.
”Information, diskussion och påpekanden om svenskan på Åland behöver kontinuerligt göras gentemot riksmyndigheterna, såväl skriftligt som muntligt”, skriver landskapsregeringen.


ÅSUB undersöker
Enligt landskapsregeringen är det inte bara Åland som ser med oro att det svenska språkets ställning i Finland försvagas. Därför har landskapet anledning att i språkfrågor samarbeta med finlandssvenska organisationer och på så sätt bidra till att det svenska språket hålls levande i Finland.
Landskapsregeringen vill också beställa en utredning av ÅSUB som ska ge svar på i vilka situationer ålänningarna upplever att de måste kunna finska eller att de inte får tillräcklig service på svenska. Utredningen ska sedan följas upp så att den kan möjliggöra långsiktiga politiska insatser på området.
En annan viktig del i det språkpolitiska arbetet är att utveckla kontakterna till det svenska språket utanför Åland. Landskapsregeringen vill samverka med bland annat svenska riksmyndigheter.Gotland och Öland är viktiga samarbetspartners inom B7-samarbetet, anser landskapsregeringen.


Diskuteras snart
I programmet skriver landskapsregeringen att den bör stimulera kontakter på alla samhällsområden och därigenom bidra till att göra Åland känt i Sverige. Särskilt viktigt är det att främja näringslivskontakter och att marknadsföra Åland som ett intressant landskap att bo i för personer med svenska som modersmål.
Programmet, som har undertecknats av lantrådet Roger Nordlund (c) och vice lantrådet Jörgen Strand (fs), baserar sig en rapport från en kommitté som tillsattes 2004 och som avslutade sitt arbete i april förra året. Programmet ska diskuteras i lagtinget den 19 mars.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax