DELA

Nauclér fick svar av minister Sinnemäki

Ledigheter och brist på yrkeskunskap fördröjer översättningen av bokföringsnämndens anvisningar.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér fick svar på sitt skriftliga spörsmål till arbetsminister Anni Sinnemäki.
Den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér lämnade in spörsmålet i maj angående det dröjsmål som förekommer i översättningen av bokföringsnämndens anvisningar och utlåtanden för god bokföringssed. Dessa publiceras direkt på finska, men för en svensk version måste man vänta.
– Anser ministern att det är förenligt med rättsstatsprinciperna att de svenskspråkiga bokföringsskyldiga skall följa god bokföringssed trots att de inte har tillgång till källorna samtidigt som finskspråkiga bokföringsskyldiga? frågar Nauclér.

Utan dröjsmål
I sitt svar skriver arbetsminister Anni Sinnemäki:
– …sådana allmänna anvisningar, utlåtanden och tillstånd till undantag som bokföringsnämnden har gett och som har ansetts vara av betydelse för tolkningen av god bokföringssed, har översatts till svenska. När utlåtandena och de övriga anvisningarna har blivit klara sänds de utan dröjsmål för översättning.
Men på ministeriet har man utan dröjsmål sänt den finska versionen till sina kunder samt publicerat den på webben vilket har inneburit att den finska versionen varit offentlig före den svenska. Sinnemäki påpekar att man försöker få översättningarna klara och offentliggjorda så fort som möjligt. Men på grund av att det råder brist på den specialiserade yrkeskunskap som krävs för att översätta texten och på grund av olika ledigheter och personalomsättningar har översättningarna dröjt.

Överväger att ändra
– Arbets- och näringsministeriet kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid att bokföringsnämndens anvisningar och utlåtanden skall bli översatta till svenska så fort som möjligt efter att de har getts. Om det inte går att få de svenskspråkiga versionerna tillgängliga tillräckligt snabbt, kommer ministeriet särskilt att överväga om det är nödvändigt att ändra förfarandet vid offentliggörandet så att nämndens beslut offentliggörs först när den svenskspråkiga versionen har blivit klar, avslutar Sinnemäki sitt svar. (ns)