DELA

Långt ifrån klart att flytten av miljöstödet accepteras

För att få flytta miljöstödsmiljoner till kontot för kompensationsbidrag krävs att landskapsregeringen kan motivera behovet väl.
Det framgår i det protokoll som skrevs efter övervakningskommitténs möte i maj där beslutet bereddes.
Den 29 maj sammanträdde övervakningskommittén för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013 på Ribacka i Kastelholm.
Många tjänstemän deltog – näringschef Linnéa Johansson ordförande, ÅPF:s verksamhetsledare Tage Eriksson, Bo-Erik Sandell från Ålands hushållningssällskap, Åsa Eriksson från kommunförbundet, Dan Jansén (ersättare) Ålands natur och miljö, Vivan Nikula jämställdhetsdelegationen, Jana Lemberg Ålands turistförbund, Conny Nyholm finansavdelningen, Sören Silverström EU-enheten och Jörgen Eriksson miljöbyrån.
Föredragande i ärendet som rörde överflyttningen av miljöstödet var Leila Lindström med hjälp av tf landskapsagronom Sölve Högman. Leif Franzell, Susanne Andersson och Christel Lindholm föredrog övriga ärenden.
Vid mötet deltog också två rådgivare från generaldirektoratet för jordbruk vid EU-kommissionen. De har ingen beslutsrätt utan enbart en rådgivande funktion.


Tveksamma rådgivare
Det var alltså en stor skara tjänstemän som skulle fatta beslutet om att flytta miljöstödspengarna.
Dan Jansén berättar att de två EU-rådgivarna var ganska tveksamma till att flytta pengar från miljöstödet till – som han uppfattade det – investeringsstöd för jordbruket.
– Rådgivarna påpekade att det krävs väldigt bra motiveringar för att sådana här överflyttningar ska godkännas av kommissionen.. Som jag förstod det så får man egentligen inte göra så.
Rådgivarna ville också se landskapsregeringens argument om orsakerna till att miljöstödet har utnyttjats så lite, framgår av protokollet.


Reserverade sig
Beslutet blev trots det att överföringen godkändes och att ansvariga tjänstemän i efterskott skulle göra färdigt det slutliga förslaget med reviderade målsättningar och med ”väl motiverad ansökan om överföring av medel samt mera information om åtgärderna”.
På mötet opponerade sig Dan Jansén mot att pengar skulle flyttas bort från miljöstödet. Han krävde också att få sin avvikande åsikt i beslutsprotokollet.
I dag är han fortfarande lika kritisk till flytten av miljöstödspengarna.
– Landskapsregeringen säger sig arbeta för hållbar utveckling, men det här går ju i rakt motsatt riktning. Det är tråkigt.


Nya EU-pengar
En annan omständighet som inte hittills belysts handlar om den nya pott EU-pengar på 588.000 euro som landskapet har tilldelats för att möta jordbrukets nya utmaningar, till exempel klimathotet, under resten av programperioden. Landskapsregeringen har bestämt att pengarna ska användas för vattenvård och biologisk mångfald, men det har hittills inte stått klart för gemene man att Åland förväntas satsa 1,6 miljoner euro av egna pengar för att få ta del av EU-pengarna.
I dagens läge finns de 1,6 miljonerna inte fysiskt utan enbart inom budgetramarna för de kommande fyra åren, bekräftar man på jordbruksbyrån.


”Ett bra beslut”
Tf landskapsagronom Sölve Högman säger så här:
– Vi har hela tiden informerat alla berörda att vi klarar motfinansieringen inom de budgetramar vi har . Enligt våra beräkningar ska vi dessutom kunna föreslå en sänkning av den nationella budgeten för LFA- och miljöstöden med nästan 700.000 euro i 2011 års budget.
Orsaken är att det nationella tilläggsstödet till miljöstödet då är utfasat.
Han hävdar fortsättningsvis att det är ett bra beslut att flytta stödmiljonerna:
– Genom beslutet kan vi behålla stödnivån för LFA, ett av lantbrukets viktigaste stöd, genomföra miljöstödsprogrammet med i princip oförändrad effekt, utnyttja pengar som annars hade gått tillbaka till gemenskapskassan och föra in 588.00 euro nya pengar in i programmet utan att utöka den nationella budgeten vilket man tvingats göra i både Finland och Sverige.


Större intresse?
Tror du att intresset bland jordbrukarna är större för de åtgärder som föreslås inom den nya potten?
– De åtgärder det handlar om är anläggande av skyddszoner, ekologisk produktion, hävd av löväng och skötsel av prioriterade naturbeten. Alla är åtgärder som det funnits stort intresse för.
Enligt uppgift från jordbruksbyrån tar EU-kommssionen ställning till både miljöstödsflytten och motfinansieringen i december.

ANNIKA ORRE