DELA

Landskapsregeringen dras inför rätta

Bröderna Roland och Börje Carlberg stämmer landskapet för att få äganderätten till outbrutna områden på Signilskär.
I sin stämningsansökan går bröderna tillbaka ända till 1442 för att hävda sin rätt till marken.
Stämningsansökan har lämnats till Ålands tingsrätt av ombudet Matti V Repo, juris doktor och docent i miljörätt från Helsingfors. Ansökan har översatts till svenska av auktoriserade translatorn Sven-Olof Lindfors i Mariehamn.
Bröderna Carlberg äger bostadshus och andra byggnader inklusive en strandbod på Signilskär som hör till Hammarland. Nu tar de strid med landskapet och yrkar på att deras äganderätt fastställs till de sammanlagt 0,5 – 1 hektar mark som byggnaderna står på och omges av. I andra hand yrkar de på att få fast besittningsrätt till marken.


Per Brahes brev
Ombudet har utrett ägoförhållandena ända från Kristofers landslag år 1442 och vidare till generalguvernören och riksdrotsen Per Brahes öppna brev angående Signilskär år 1650 som syftade till att Signilskär inte skulle bli öde eftersom sjöresande behövde någonstans att ta i land.
Genom brevet beviljades Jon Persson skattefrihet samt rätt att bygga, bo och fiska på Signilskär. Överlåtelsen var en gåva och måste betraktas som överlåtelse av äganderätten eftersom rätten att bygga, bo och fiska har varit viktiga element i äganderätten, enligt Matti V Repo.
Jon Persson och hans efterkommande har efter det bebyggt och nyttjat byggnaderna och de outbrutna områdena i 350 år.


Senare lotsstation
En lotsstation inrättades på Signilskär 1728 och lotsarna och deras familjer bodde i bostadshuset fram till 1950.
Walfrid och Ingrid Carlberg förvärvade byggnaderna på de outbrutna områdena ”jämte dithörande rättigheter” enligt ett köpebrev från 1924. 1966 överlät de egendomen till Roland och Börje Carlberg. Enligt juristens tolkning tyder förteckningen över byggnaderna på att de hade den gårdsstatus som avses i Byggningabalken i 1734 års lag och alltså är ett objekt för urminnes hävd.
1650, när Per Brahe skrev sitt brev, fanns det ännu inte många kronolägenheter. De nu aktuella områdena har inte heller varit del av någon lotslägenhet av frälse-, krono- eller skattenatur, påpekar juristen.


Vattenrågång
Senast under andra hälften av 1700-talet hade boningsrätten (i äldre lagstiftning åborätt) omvandlats till fasta besittningrätter.
Vattenrågången som slutfördes 1912 gällde Signilskärs kronoholmar. Vid förrättningen behandlades Per Brahes brev, och av protokollet framgår att ett liknande brev hade utfärdats 1686 åt två andra åboare.
Men slutsatsen som drogs i samband med rågången var felaktig, hävdar Matti V Repo. Per Brahes brev innehöll rätten att bygga, inte bara bo medan förrättningen fastställde enbart boningsrätten. Denna feltolkning har lett till att holmarna betraktades som kronoholmar trots att Per Brahes brev i själva verket innebar överlåtelse av äganderätt, är juristens slutsats.


I landskapsägo 1960
– I den aktuella förrättningen har det inte ens undersökts huruvida äganderätten till de outbrutna områdena hade överförts på grund av urminnes hävd, skriver han.
I självstyrelselagen från 1951 övergick äganderätten till statens fasta egendom på Åland till landskapet 1952. Signilskär övergick i landskapets ägo 1960 med vissa undantag.
Under rubriken ”Kronoholmar och kronolotsplatser” slogs åborätterna fast 1960 trots att varken karta eller andra handingar fanns. Den rättighet som beviljats med Per Brahes brev togs inte upp.
Sedan begicks enligt juristen flera formella fel med följden att Carlbergs aldrig fick någon uppmaning att som åbo underteckna ett överlåtelsebrev.


Mängder av bevis
Roland och Börje Carlberg har på basis av Per Brahes öppna brev och urminnes hävd äganderätt till de outbrutna områden de besitter, är juristens slutsats.
I vilket fall som helst har de fast besittningrätt till områdena i och med åborätten, slår han fast.
Mängder av skriftliga bevis presenteras, allt från Per Brahes öppna brev från 1650 och Hammarlands och Eckerö tingsrätts beslut från 1658 till landskapsregeringens beslut om Signilskär-Märkets naturreservat från maj i år och beslutet om rättigheterna till de outbrutna områdena från augusti i år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax