DELA

Kantarellen-olyckan i rätten

Det är inte ovanligt att tunga väggelement av betong, till och med tyngre än Kantarellens element, fästs i bara två punkter upptill i takbjälken.
Det berättade arbetsledaren för elementmonteringen vid Kantarellen-bygget 2004 i tingsrätten i går.
De tre personer som åtalas för arbetsplatsbrott och dödsvållande är arbetsledaren och vd:n för företaget Turun elementtiasennus oy från Åbo och byggmästaren vid den åländska huvudentreprenören Allbygg. Åtalet gäller olyckan vid Kantarellen den 4 mars 2004 när en 25-årig åländsk byggnadsarbetare omkom då ett 7.300 kilo tungt väggelement lossnade från sina fästen och välte över honom.
Åklagaren Karl-Johan Nyholm läste upp stämningsansökan som Nya Åland tidigare redogjort för. De tre åtalade bestrider åtalen och nekar till brott.
– Det aktuella elementet skulle fästas på tio olika ställen – tre fästplatser uppe i takbjälken, fyra nere och ett par på sidan. Men många av fästlapparna var på fel ställen eller så saknades de, och till slut fästes de bara på två ställen i elementets övre del, sa åklagaren.
Samtidigt låg elementet inte mot golvet utan vilade på distansklossar av stålrör eftersom elementet måste höjas med några centimeter för att komma i höjd med de andra elementen, redogjorde han för.
Vad det var som till slut gjorde att de två svetsade fästena brast och elementet välte klargjordes inte i polisens förundersökning, något som beklagades av de åtalade biträden.


”Agerade uppsåtligt”
– Mycket tyder på att arbetsledaren agerat uppsåtligt, att han var medveten om att elementet inte var ordentligt fäst men inte hade vidtagit åtgärder. Arbetsledaren borde ha kontrollerat elementets konstruktion innan det lyftes på plats. Då hade han märkt att fästlappar fattades, var Nyholms tes.
Åklagaren hänvisade till att svetsaren uppgett att det var problem att fästa elementet, han hade pikat efter eventuella dolda fästanordningar i elementets sidor utan att hitta sådana, och arbetsledaren borde därför ha sett till att bristerna korrigerades omedelbart, alternativt ha stöttat väggen eller ordnat med avspärrningar.
– Vi vet också att ett annat elements svetsfogar hade gått sönder. Det konstaterades följande dag, sa åklagaren.
De två andra åtalas i enlighet med bestämmelserna om övergripande ansvar.


På samma tak
Arbetsledarens biträde tillbakavisade påståendet om uppsåt.
– Han gick själv omkring på samma tak före olyckan, han utgick från att elementen var fästade. På samma sätt fästs elementen på hundratals byggen runtom i landet, och han hade inte skäl att misstänka att elementet var dåligt fäst.
Biträdet hävdade att det på den ursprungliga ritningen inte funnits några fästlappar på balken nertill.
– Efter olyckan, samma dag eller dagen efter, kom det hastigt fram en ritning där det fanns fästplattor på balken. Var har åklagaren tagit uppgiften att elementet borde ha fästs på tio ställen?
Biträdet hänvisade till rapporten från statens tekniska forskningsanstalt som enligt honom visade att till och med en fästpunkt hade räckt.
– Nu var punkterna två. Det är normal praxis.
I stället kan det ha varit temperaturskillnaden – närmare 20 grader från natt till dag – som kan ha inverkat på att de två fästena gav vika, var antagandet.


Grillades länge
Arbetsledaren grillades länge av dels åklagaren, dels målsägandenas och arbetskamratens biträden. Arbetskamraten hade ögonblicket före olyckan, som hände fyra timmar efter elementmonteringen, gått efter en borste för att sopa bort snö invid elementet och undgick därför döden med några sekunders marginal.
Arbetsledaren bekräftade att det länge har varit praxis att det räcker att fästa ett element enbart i de övre hörnen på två punkter. När det gällde de andra fästpunkterna uppgav han att det var meningen att planeraren skulle tillfrågas om hur resten skulle fästas.
– Men det hann jag inte göra före olyckan.
Han berättade också att det inte är ovanligt att det finns brister i elementens fästanordningar – fästlappar fattas, de finns på fel plats eller är av fel sort, till exempel. Det framgick också att olyckan inte ändrat på något i rutinerna när ett element fästs – monteringen sker likadant som före olyckan, det vill säga ibland med bara två fästpunkter.
Vid 15-tiden i går hade rätten hunnit höra bara arbetskamraten och arbetsledaren. Då återstod ännu vd:n och byggmästaren.


Fortsätter i dag
I dag fortsätter man med att höra bland andra svetsaren och elementplaneraren. Också statens tekniska forskningsanstalts företrädare ska höras.
Rättegången följs också av Åbo och Björneborgs arbetarskyddsdistrikt dit Åland hör.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax