DELA

Hård kritik mot Erland i svar till justitiekanslern

Svårigheter att samarbeta, otillräckligt ledarskap och risk för att verksamheten vid näringsavdelningen skulle bli helt förlamad. Det var anledningen till att landskapsregeringen köpte bort näringschefen genom att erbjuda tjänstledighet med full lön.
Det är justitiekansler som har bett om ett utlåtande med anledning av att tjänstlediga näringschefen Olof Erland och förra avtalschefen Jörgen Erlund båda har klagat över det avtal landskapet har ingått med Erland. Också förra riksdagsmannen Gunnar Jansson har vänt sig till JK, men hans skrivelse nämns inte nu.
Landskapsregeringen skriver att verksamheten på näringsavdelningen tog skada av Erlands oförmåga att samarbeta. Man försökte diskutera med Erland, men det blev inte bättre, tvärtom blev situationen ohållbar hösten 2005.
Från landskapsregeringens sida ville man gärna ha kvar Erland på något utrednings- eller forskningsuppdrag, men själv ville han ha avgångsvederlag i form av pension eller liknande arrangemang. landskapsregeringen ville å sin sida undvika uppsägning, som skulle skapa oro och osäkerhet hos personalen. Allt enligt utlåtandet till JK.

Inte annorlunda
Man dementerar bestämt att Erland skulle ha behandlats på ett avvikande sätt till följd av att han varit politiskt verksam, något som både Erland och Erlund ansåg i sina skrivelser.
Däremot skriver landskapsregeringen att en tjänsteman inte kan välja vilka politiker han vill samarbeta med och påminner om att Erland har sagt att han kan återgå i tjänst om lantrådet Roger Nordlund (c) och vice lantrådet Jörgen Strand (fs)avgår.
– En tjänsteman måste vara beredd att samarbeta med och ta direktiv från varje politiker som tillsatts på lagligt sätt.

Inte hotelser
Vidare dementerar landskapsregeringen att det låg några hotelser bakom avtalet. Erland deltog själv i utformningen.
– Det förefaller besynnerligt att Erland skarpt kritiserar ingåendet av ett avtal som han själv varit med om att formulera och som innebär en ekonomisk vinning för honom, skriver landskapsregeringen.
Ytterligare påpekar man att tjänstledighet med lön kan användas i alla situationer där det ligger i landskapets intresse att bevilja detta. Det får inte tillgripas bara för att gynna någon anställd, men den här gången låg det uppenbart i landskapets intresse att nå en uppgörelse med Erland.
– För att skydda landskapets intressen var det nödvändigt att så snabbt som möjligt återställa  en normal verksamhet vid landskapsregeringens näringsavdelning, som är av stor betydelse för det åländska samhället, avslutas skrivelsen.

Borta många år
Olof Erland var under många år tjänstledig från posten som näringschef medan han satt i lagtinget och landskapsregeringen. Han var tidigare också ordförande för liberalerna.
När han föll ur lagtinget i valet 2003 återgick han till sin tjänst och problemen började när den nu sittande landskapsregeringen tillträdde i slutet av 2004 med Jörgen Strand som näringschef och liberalerna i opposition.