DELA

Geta överskred budgeten

Geta kommun har överskridit budgeten på flera punkter under 2013 och anhåller därför hos kommunfullmäktige att få tilläggsmedel på sammanlagt drygt 25 400 euro.
Det visar en översikt som kommunteknikerna har sammanställt över genomförda investeringar, deras utfall och återstående kostnader.
Kommunstyrelsen ansöker om mera pengar för att slutföra fyra projekt:
3 000 euro för att färdigställa de tre staket som påbörjats under året, vid Geta skola, Tallgården och daghemmet Kotten.
143 euro för projektering av vattenledning till Snäckö.
12 250 euro för färdigställande av korsningsområdet i Vestergeta. Budgeten var satt till 5 000 euro, men den har alltså redan överskridits och dessutom förväntas asfaltering av gång- och cykelbanan kosta ytterligare cirka 5 000 euro.
10 000 euro för färdigställande av om- och tillbyggnationen av Kotten. Ursprungsbudgeten låg på 200 000 euro.
Förutom att ansöka om tilläggsmedlen hos kommunfullmäktige, bestämde kommunstyrelsen i måndags att kommundirektören tar fram ett förslag där samma summa som man nu ansöker om tas bort från investeringsbudgeten så att nettoeffekten blir noll. (mw)