DELA

Bryggbråk i Sund tog ny vändning

Landskapsregeringen beviljade i somras företaget MT Casino rätten att arrendera ett vattenområde i Kastelholm i Sund. Företaget är den ena parten i ett segslitet och komplicerat bråk om en brygga som ligger inom vattenområdet.
Nu har den andra parten, bryggans ägare, besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen.
Bryggstriden i Kastelholm har pågått sedan 2006. De som bråkar är samtliga aktieägare i ett bostadsaktiebolag i området, Bostads ab Golfhus .
Bostads ab Golfhus, ett annat aktiebolag, Lentab, och en privatperson beslöt år 2003 att uppföra en 30 meter lång flytbrygga.
År 2006 beslöt Golfhus styrelse att avstå från nyttjanderätten till bryggan och beslutet bekräftades på en extra bolagsstämma. Det betyder att privatpersonen blev ägare till över halva bryggan medan några andra aktieägare äger resten.
En av aktieägarna i Bostads ab Golfhus, företaget MT Casino, gillade inte stämmans beslut med motiveringen att det är orättvist. Ärendet hamnade hos Ålands tingsrätt som 2007 kom fram till att det inte finns någon orsak att ogiltigförklara Golfhus beslut.
MT Casino valde då att i stället arrendera det vattenområde där bryggan finns. Sedan vände sig företaget till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, och begärde att bryggan skall avlägsnas. Men ÅMHM fann inga skäl för att vidta åtgärder.

Försenad ansökan
I våras kom bryggans ägare underfund med att MT Casino inte ansökt om jordförvärvstillstånd inom tre månader vilket krävs för att få arrendera vattenområdet. Bryggans ägare anmälde därför företaget till landskapsregeringen.
Landskapsregeringen kontaktade MT Casino som genast lämnade in en försenad ansökan med ursäkten att man inte visste om att tillstånd också krävs för arrende.

Accepterade ursäkten
Landskapsregeringen accepterade ursäkten och eftersom kraven på att besitta fast egendom uppfylldes fick MT Casino sitt tillstånd.
Det uppskattar inte bryggans ägare som nu har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen. Ägarna är också missnöjda med att landskapsregeringen i motiveringen till tillståndet redogör för den pågående tvisten om bryggan.

Med alla medel
I första hand kräver bryggans ägare att landskapsregeringens beslut upphävs och att ärendet omprövas och i andra hand att beslutet ändras så att MT Casino inte beviljas tillstånd att arrendera vattnet.
Ägarna motiverar sitt besvär bland annat med att det är uppenbart att företaget med alla medel försöker få bort bryggan och därför agerar i ”ond tro”.
Ägarna är också kritiska till att de inte har hörts i ärendet.
Högsta förvaltningsdomstolen har nu begärt ett utlåtande av landskapsregeringen.
Landskapsregeringen beslöt vid en enskild föredragning i tisdags att svara att man anser att besvären i första hand lämnas oprövade och i andra hand förkastas.

Till orimligheter
Landskapsregeringen är dessutom tveksam till om bryggans ägare överhuvudtaget kan anses vara part i ärendet och ber därför att domstolen prövar just den frågan.
– I vilket fall som helst skulle det leda till orimligheter om rättigheter i förhållande till näraliggande markområden eller byggnader skulle berättiga till partsställning i ett ärende om jordförvärvstillstånd, skriver landskapsregeringen till Högsta förvaltningsdomstolen.


TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN