DELA
Foto: Matilda Saul

Landskapsregeringen prickar Mariehamn för bristande elevstöd

Landskapsregeringen ger Mariehamns stad en anmärkning för bristande stöd till en elev, som ledde till till mycket hög skolfrånvaro. Särkild kritik riktas mot Ytternäs skola.

Landskapsregeringen kritiserar Ytternäs skola – men även Strandnäs skola – för bristande åtgärder och arbetsgång kring en elevs stödbehov som ledde till en omfattande frånvaro från skolan.

Av den utredning som gjorts framgår att övergången till grundskolan har inneburit flera besvikelser kring hur gjorda överenskommelser ska ha brutits och saknat engagemang från berörd personal.

Vårdnadshavarna kritiserar Ytternäs skola för att den inte tog elevens frånvaro på allvar. Man vände sig även till bildningsnämnden i Mariehamn, men tycker att man inte fick gehör och att den valde att ta skolans parti.

En formell anmärkning utfärdas till Mariehamns stad, då den inte kan riktas till Ytternäs skola som bytt rektor innan beslutet togs eller till bildningsnämnden som i dag har en ny sammansättning. Men även Mariehamns stads bildningschef Mikael Rosbäck får en anmärkning ”till följd av brister i anslutning till ordnande av grundskoleutbildning för elev”.

Landskapsregeringen ger också ett uppmärksamgörande till Strandnäs skolas rektor Linus Blomster med anledning av att skolan inte följt arbetsgången inom stöd för lärande och skolgång. Landskapsregeringen skriver dock samtidigt i sina slutsatser att Strandnäs skola på ett föredömligt sätt skött uppföljning och aktivt anpassat stödet med beaktande av de synpunkter som framförts.

Landskapsregeringen ålägger nu bildningschefen att säkerställa att lagstadgade åtgärdsprogram och individuella planer upprättas och att förvaltnignsbeslut fattas inom utsatt tid. Man vill också säkerställa Ytternäs skolas rutiner vid problematisk skolfrånvaro så att elevens rätt till grundskoleutbildning tryggas.