DELA

Ingen skattehöjning i Hammarland 2016

Hammarland behåller årets inkomstskattesats på 17,25 procent också nästa år.

Skatteprocenten är alltså oförändrad 2016. Det blir inte heller någon fastighetsskatt för stadigvarande bostad.

Omröstning blev det om förslaget att höja årsarvodena för fullmäktiges ordförande och viceordförande samt för ordförandena i skolnämnden och byggnadstekniska nämnden. Höjningsförslagen röstades ner och arvodena blir oförändrade, så när som på mötesarvodena som höjs med 1 euro till 40 euro per möte.

Henrik Lagerberg lämnade in en motion om att kommunen ska ta emot en flyktingfamilj och göra upp en integrationsplan. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. (ao)