DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fortsatt syrligt om fiskekvoter

Från åländsk sida är man fortfarande inte nöjd med fördelningen av fiskekvoterna.

Det framhåller regeringen åter en gång till jord- och skogsbruksministeriet.
Jord- och skogsbruksministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande över förslaget till hur fiskekvoterna av strömming, vassbuk och lax ska fördelas mellan riket och Åland nästa år.’

– Jord- och skogsbruksministeriet framhåller att man har eftersträvat samförstånd och så långt möjligt beaktat landskapsregeringens ståndpunkter angående beslutet om fördelningen av Finlands fiskekvoter för år 2018, skriver landskapet och konstaterar att det förslag som man nu ska ge utlåtande om identiskt med det första beslutet om fördelningen som ministeriet fattade redan för ett år sedan.

– Så som landskapsregeringen tidigare har framfört är landskapsregeringen inte tillfreds med denna fördelning eller på det sätt som fördelningen har genomförts.

Regeringen har besvärat sig över hur beslutet kom till. Frågan ligger i Åbo förvaltningsdomstol och är inte avgjord.

Regeringen saknar också en fördelning av torskkvoterna.

– Ministeriet föreslår fortsättningsvis ingen uppdelning av torskkvoterna trots att landskapsregeringen vid flertalet tillfällen har begärt att även dessa kvoter ska delas.

Utlåtandet till ministeriet, som har undertecknats av vice lantrådet Camilla Gunell (S) och byråchef Jenny Eklund-Melander, avslutas med en uppmaning om att höra också andra ålänningars åsikter i frågan.

– Det framgår inte av beslutsförslaget att ministeriet även har för avsikt att höra åländska aktörer, vilket landskapsregeringen anser att ministeriet bör göra.