DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>OMTVISTAT Sandgrundet i Lumpaland Klemetsby har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åtta åren. Här skulle den planerade småbåtshamnen anläggas.

Församlingen betalar inte ersättning till Fyrens marina

Fyrens marina fortsätter sin långdans i Lemland-Lumparlands församlings beslutande organ. På sitt senaste möte i mitten av april beslöt kyrkorådet att man bestrider de krav på ekonomisk ersättning på 180 000 euro som initiativtagarna till Fyrens marina lagt fram till församlingen. Summan motsvarar de 180 000 euro bolaget lagt ner på projektering och planering under årens lopp.

Tvisten handlar om arrendeavtalet från 2008 som först ingicks mellan församlingen och Lumparlands kommun, men som samma dag överfördes från kommunen till Fyrens marina.

I avtalet står att avsikten med området är att upprätta och driva en marina. Arrendetiden är 10 år från och med den 1 januari 2009. Sedan kan det förlängas med fem år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp avtalet senast 12 månader före arrendetidens utgång. Under arrendetiden ska arrendetagaren, det vill säga Fyrens marina, inleda projektering och miljökonsekvensbedömning och byggnadsplanering för att se om det är möjligt att anlägga en marina.

Fyrens marina vill fortsätta förhandlingarna och antingen förlänga arrendetiden med 39 år alternativt köpa markområdet av församlingen.

Kyrkofullmäktige fattade beslut tidigare om att inte fortsätta förhandlingarna med Fyrens marina, vilket fick Fyrens marina att lämna in sitt krav på ekonomisk ersättning.

Nu väntar man på att Fyrens marina ska lämna in sin precisering av ersättningskraven.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!