DELA
Foto: Erkki Santamala

Förlikning i mångårig tvist om parhusaktier

Den mångåriga tvisten kring bostadsaktiebolaget Hassellängan i Jomala Kalmarnäs har lösts. Parterna har förlikts och tingsrätten har fastställt villkoren. Alla parter står för sina egna rättegångskostnader.

I början av maj lämnade parterna – paret som är stiftande delägare i bostadsaktiebolaget Hassellängan och de tio personer som köpte de sex parhuslägenheterna – in det förlikningsavtal man kommit överens om efter åratal av strider och många rättsprocesser.

De stiftande delägarna och köparna kom efter förhandlingarna överens om att en gång för alla avsluta alla frågor som varit öppna och att de ekonomiska krav som parterna haft på varandra ska regleras. Enligt avtalet ska äganderätten till bostadsaktierna övergå till respektive köpare och förvaltningen av bostadfsaktiebolaget ska överlåtas på köparna.

Ett villkor i förlikningen var att de stiftande delägarna, köparna, bostadsaktiebolaget och Ålandsbanken skulle acceptera den säkerhet för byggnadsfasen på 143 000 euro som banken utfärdat skulle användas på det sätt förlikningsavtalet förutsätter. De stiftande delägarna är medvetna om att de därmed står i skuld till Ålandsbanken och att banken har rätt att kräva dem på beloppet.

I avtalet sägs att de stiftande delägarna förbinder sig att ta tillbaka de polisanmälningar de gjort mot Ålandsbanken och bankens anställda.

I tingsrättens beslut framgår att ingen har vunnit målet fullt ut och att beslutet vann laga kraft direkt eftersom parterna har avstått från att söka ändring.

Köparna ska betala totalt drygt 11 000 euro till landskapsfogdeämbetet för de utmätta fordringarna på bostadsaktiebolaget så att bolaget efter det inte har någon skuld som är föremål för utmätning. Köparna slipper i gengäld betala en del av den köpeskilling de innehållit efter reklamationer om del och brister i lägenheterna. Reparationerna ska vara utförda, granskade och godkända senast den 1 september i år.

De stiftande delägarna ska kalla till bolagsstämma senast den 30 juni . Om de inte har gjort det har köparna rätt att sammankalla bolagsstämman på egen hand.