DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fastighetsverket ändrar policy när tjänster köps

– Vårt mål är att ha ett livskraftigt åländskt kluster av konsult- och byggföretag och att de upplever att fastighetsverket som stor aktör hanterar alla jämlikt och korrekt.

Det säger fastighetsverkets vd Stefan Rumander i kölvattnet av den senaste tidens kritik.
Nya Åland har i många artiklar under de senaste veckorna redogjort ingående för kritiken mot fastighetsverket. Verket har kritiserats bland annat för att inte på allvar ha tagit itu med den närståendeupphandling som har skett i samband med konsultuppdrag för ÅHS geriatriska klinik och för att mindre jobb inte bjudits ut. Verkets vd Stefan Rumander har besvarat kritiken med att verket inte har samma uppfattning och berättat om de förändringar som gjorts.

I går bjöd fastighetsverket till pressinformation där man berättade allmänt om vad som varit och vad som är på gång.

Redan när fastighetsverket inledde sin verksamhet fanns det ett ”surr” i branschen kring bland annat närståenderelationen, berättar Stefan Rumander.

– Vi förstår att det var något som skavde. Därför uppdaterade vi våra regler kring attestering av fakturor under våren 2017. Om det finns en risk för att någon är partisk ska den personen varken beställa eller attestera.

Trots det nya regelverket var fastighetsverkets projektchef med och undertecknade arkitektupphandlingsbeslutet för ÅHS nya rehab- och geriatribyggnad i september 2018, något som Nya Åland tidigare har redogjort för, trots att närståendeföretaget var underleverantör till den arkitektbyrå som vann upphandlingen. Upphandlingsbeslutet granskas som bäst av marknadsdomstolen. Stefan Rumander medger att man borde ha uppmärksammat detta.

– Fokus har hamnat där, med all rätt.

Självrannsakan

Han är också självkritisk.

– Det finns också orsak till självrannsakan hos mig själv när jag lät frustrationen ta överhand. Det var en viktig läxa som jag lärt mig, säger han och syftar på det bandade telefonsamtal han hade med arkitekten Michael Donalds som Nya Åland också redogjort för.

Styrelsens ordförande Lennart Isaksson, som också deltog i pressträffen, passade på att göra en markering.

– Styrelsen står inte bakom det här sättet att föra telefonsamtal. Vi har diskuterat och processat saken och det är något vi inte vill uppleva igen. Men det är nu ut-agerat för styrelsens del.

Stefan Rumander säger att personalen vill ha ett tydligt regelverk och att han som vd eftersträvar transparens på marknaden. I juni väntas
processbeskrivningen för byggprojekt läggas fram för styrelsen för godkännande och om ytter-ligare något år ska processen revideras av en utomstående revisionsfirma.

Fastighetsverkets mål är att Åland ska ha aktiva konsult- och byggföretag som litar på att verket agerar jämlikt och korrekt. Därför är planen att också alla små konsult- och byggjobben ska läggas ut med hjälp av Ådas nya digitala verktyg e-avrop.

– Det finns en praxis i det dagliga arbetet att direktupphandla en tjänst utan konkurrensutsättning om vi behöver en tjänst och vet att det finns de som kan utföra den till ett totalekonomiskt fördelaktigt pris. Men jag förstår och tar till mig att alla ska kunna vara med. Så nu lägger vi ut allt, även de mindre uppdragen.

Ska säga till

Också beträffande närståendeupphandlingar sker ett förtydligande av instruktionerna
gällande all verksamhet, inte bara byggprojekt.

– Om uppfattningen är att det kan finnas en närståendeproblematik så ska man räcka upp handen och säga till.

Stefan Rumander konstaterar att de tjänster som köpts av det närståendeföretag som varit på tapeten uppgår till 53 000 euro under 2017, 2018 och hittills
under 2019.

– Det är 3,6 procent av våra konsultinköp, och majoriteten är upphandlat. Så här ser verkligheten ut, säger han.

Beträffande styrelseprotokollen ska ärendelistan läggas ut på verkets hemsida en vecka
efter styrelsemöte. Orsaken till att inte allt läggs ut är att vd och styrelseledamöter har skadeståndsskyldighet enligt lagen.

Det tillrättaläggande av felaktiga uppgifter som Michael Donalds begärt tas upp på nästa styrelsemöte i slutet av juni.