DELA
Foto: Ida K Jansson

Domstolen kräver att byggbeslutet motiveras

Ålands förvaltningsdomstol upphäver och återförvisar byggnadsnämndens omstridda beslut att bevilja Dennis & Macke Ab tillstånd att riva och bygga nytt på två tomter som bolaget äger i centrum.

Domstolen ålägger nämnden att motivera sitt beslut.
Efter mer än ett års väntan på domstolens utslag kom gårdagens besked som något av ett antiklimax. Förvaltningsdomstolen tar inte i den här skedet ställning till om det var rätt eller fel av byggnadsnämnden att ge Dennis & Macke, Dennis Jansson och Markus Sundman, tillstånd att riva två hus vid Kaptensgatan och lov för att bygga nya enligt den detaljplan som klubbades av fullmäktige på 1990-talet. Utgående från detaljplanen har Dennis & Macke Ab beviljats och betalat bygglov för nybyggen på de två centrumtomterna av byggnadsnämnden.

Förvaltningsdomstolen kommer i sitt beslut fram till att byggnadsnämnden borde ha motiverat beslutet att bevilja rivningstillstånd och bygglov som gavs i december 2017, trots att detta inte står uttryckligen i plan- och bygglagen. Därför upphäver domstolen byggnadsnämndens beslut och återförvisar det till nämnden för ny behandling.

I augusti, fyra månader innan byggnadsnämnden fattade sitt beslut, hade stadsstyrelsen fattat beslut om rivnings- och åtgärdsförbud eftersom området ska delgeneralplaneras.

Olika åsikter

I januari i fjol beslöt stadsstyrelsen efter två omröstningar och tre reservationer att överklaga byggnadsnämndens beslut till förvaltningsdomstolen med motiveringen att nämnden överskridit sina befogenheter och att nämndens uppgift är att följa stadsstyrelsens planläggningsbeslut. Byggnadsnämnden kontrade med att nämnden har rätt att fatta självständiga beslut utgående från lagen och att man gjort bedömningen att bygglov kunde beviljas.

Dennis Jansson var inte glad när Nya Åland bad om en kommentar i går.

– Domstolens beslut gäller ju bara en formalitet som fördröjer det hela ytterligare. Vi köpte tomterna för en miljon euro och betalar hela tiden av på våra lån men vi får inte bygga trots at vi har bygglov. Det här slutar kanske med att staden måste inlösa tomterna och betala det vi betalat plus arkitektkostnader för att kunna K-märka husen. Är stadsborna villiga att betala för det?