DELA
Foto: Erkki Santamala

Beslut om rivningsförbud upphävs

Förvaltningsdomstolen upphäver stadsstyrelsens beslut om rivnings- och byggnadsförbud för Kaptensgatan 13 (bilden) och grannhuset i hörnet Kaptensgatan-Köpmansgatan.

Men förbudet gäller tills ärendet har avgjorts på nytt.

Besväret lämnades in av aktiebolaget Dennis & Macke som ägs av Dennis Jansson och Markus Sundblom. De vill riva byggnaderna och bygga ett eller två hus med plats för 40-50 hotellägenheter.

I april beslöt stadsstyrelsen att ge stadsutvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag för detaljplan för tomterna. Samtidigt utfärdade styrelsen ett rivnings- och byggnadsförbud.

Dennis & Macke yrkade på att beslutet skulle upphävas. Det motiverades med att ägarna inte hade hörts innan besluten om detaljplanen och förbudet togs.

Bolaget hade gjort en anmälan om rivning och börjat förbereda rivningen och nybygget enligt den gällande stadsplanen.

– Det som nu skett omkullkastar helt fastigheternas värde och utvecklingspotential, skrev ägarna i besväret.

I svaret från staden skriv kanslichefen Emma Dahlén att parter ska höras när detaljplanen förbereds, och inte innan ärendet har initierats. Byggnadsförbudet är inte ett bestående förbud utan en åtgärd under beredningsskedet. Förbudet ska säkra att syftet med planläggningen inte går förlorad.

Förvaltningsdomstolen ger Dennis & Macke rätt i att de som ägare borde ha hörts före stadsstyrelsens beslut. Domstolen upphäver beslutet om byggnads-, rivnings- och åtgärdsförbud och skickar det tillbaka till stadsstyrelsen för ny behandling.

Besväret om beslutet att initiera en ändring av detaljplanen avvisas.