DELA

Oklart om läkartjänst

MARIEHAMN. Staden har begärt anbud för utökad läkartid på nya Trobergshemmet. Tiden föreslås ökas från dagens fyra timmar per vecka till tolv för att läkaren ska kunna jobba dagtid. Det nämns också som viktigt att läkaren deltar i försöket att minska läkemedelsanvändningen som Trobergehemmets personal genomför tillsammans med apoteket. Målet är att få en läkare med geriatrisk kompetens.
Läkaren Håkan Hellström/Cityläkarna har den efterfrågade kompetensen och har lämnat in anbud på 66.000 euro för nästa år, 67.800 euro 2012 och 69.600 euro 2013.
Trobergshemmet har föreslagit att socialnämnden antar offerten och ökar anslaget för köp av läkartjänst och att man i stället sparar in en del av de medel som anslagits för tillfälliga arrangemang när den nya delen tas i bruk och den gamla delen byggs om.
Socialnämnden beslöt dock att återremittera ärendet för att höra om ÅHS har möjlighet att överta ansvaret för samordningen av läkarresurserna inom institutionsvården enligt landskapsregeringens handlingsprogram för äldrevården. (ao)