DELA

Nauclér två gånger upp i talarstolen

Riksdagen behandlade på tisdagen statsrådets redogörelse om reviderade ramar för statsfinanserna.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér konstaterade att det bara i en enda mening utlovas fortsatt stöd för kostnaderna för besättningen på handelsfartygen och valde därför att bevaka de åländska intressena genom att gå upp i talarstolen..
– Nauclér hänvisade till regeringsprogrammet och förklarade att både hon och andra som engagerar sig i denna viktiga näringslivsfråga är nöjda med regeringsprogrammet skrivningar om sjöfarten, men hon konstaterade att det nu krävs politiska beslut och konkreta åtgärder för att förverkliga regeringsprogrammets löften, skriver Ålandskontorets informationssekreterare Britt-Inger Wahe i ett pressmeddelande.
– Elisabeth Nauclér tog upp de viktiga sjöfartspolitiska åtgärder som förbereds under ledning av kommunikationsministeriet, revideringen av stödlagstiftningen för sjöfarten och revideringen av rederibeskattningen, som båda nämns i regeringsprogrammet. De kortsiktiga villkor som nu gäller för sjöfarten inverkar menligt på rederiernas verksamhetsförutsättningar, bland annat planer på fartygsanskaffning och andra investeringar, detta osäkra läge för en betydande näring kan inte längre accepteras, skriver Wahe.
Nauclér anser att den aktuella redogörelsen för de ekonomiska ramarna inte ger det förväntade stödet för regeringsprogrammets skrivningar om sjöfarten och förutsätter därför att utskottet tar upp frågan till särskild behandling.
Riksdagen behandlade också tilläggsbudgeten där Nauclér saknade anslag för ett sekretariat för beredning av åländska ärenden.
– Det är nu är dags att samla de resurser som finns spridda på olika ministerier till ett åländskt sekretariat med ansvar för åländska frågor, för att få ett övergripande och sammanhållet ansvar för utvecklingen av Ålands självstyrelse inom republikens statsförvaltning. Eftersom ärendet redan är förberett från tjänstemannahåll hade det varit fullt möjligt att ta upp detta ärende i den aktuella tilläggsbudgeten, avslutade ledamot Nauclér och förutsatte att planerna på ett sekretariat för åländska frågor inom statsförvaltningen trots allt verkställs snarast, skriver Wahe i pressmeddelandet.