DELA

Landskapet positivt till brottsofferavgift

Justitieministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande gällande ett utkast till lag om brottsofferavgift.
– Det är positivt att brottsofferavgift införs då detta kommer att ha betydelse för kontinuiteten och kvalitetshöjning av stödtjänster för brottsoffer, anser kansliminister Wille Valve som tagit ställning till lagförslaget på en enskild föredragning.
Valve konstaterar propositionen inte nämner Åland och den särställning som Åland har i och med den delade behörigheten och sin enspråkiga status.
– Redan i detta skede bör fastslås att åländska organisationer som erbjuder stödtjänster för brottsoffer skall ha samma möjlighet att söka bidrag ur brottsofferfonden som organisationer som verkar i riket. För de åländska brottsoffren är möjligheten att få hjälp genom de rikstäckande systemen mindre då det har visat sig att det är svårt att erhålla stödtjänster på svenska. Detta gör att ett speciellt behov för de åländska brottsoffren föreligger. Som en jämförelse kan nämnas Brandskyddsfonden där åländska föreningar söker bidrag på lika villkor som föreningar i riket, skriver Valve i sitt utlåtande. (ml)